O nas

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
ZKRP i BWP jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.

Związek rozpoczął działalność w kwietniu 1990 roku. Jest największą organizacją kombatancką w Polsce zrzeszającą 58999 członków (stan na 31.12.2018 r.), w tym 17227 członków zwyczajnych (weteranów - żołnierzy walk frontowych i organizacji podziemnych ruchu oporu); jest to ponad 70 % żyjących weteranów walk frontowych i partyzanckich zorganizowanych w związkach kombatanckich. Pozostali członkowie Związku to 39491 podopiecznych - głównie wdowy i wdowcy po kombatantach,  908 członków nadzwyczajnych, 307 członków honorowych i 1066 wspierających.

Związek jest organizacją pluralistyczną i integruje w swoich szeregach żołnierzy i kombatantów skupionych w środowiskach (stan na 31.12.2018 r.): 3450 z Wojska Polskiego, 335 żołnierzy Września 1939 r., 263 z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 2044 z Armii Krajowej, 1147 z Batalionów Chłopskich, 552 z Armii Ludowej, 156 Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej, 226 z Polskich Oddziałów Samoobrony z południowo-wschodnich Kresów II RP (tzw. Istriebitielnych Batalionów), 179 najmłodszych kombatantów - żołnierzy "Synów Pułku", 5496 byłych więźniów politycznych i obozów koncentracyjnych oraz 399 represjonowanych. Do Związku należy 2983 członków z innych środowisk (m.in. uczestników tajnego nauczania).

Działalność poszczególnych środowisk koordynują wybieralne Krajowe Rady środowisk, które reprezentują swych członków wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawiają wnioski i postulaty środowisk, a także mogą zgłaszać kandydatów do władz związkowych. Zasady działania Krajowych Rad środowisk określają ich regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny Związku. Wszystkie środowiska kombatanckie reprezentują na zewnątrz Zarząd Główny i zarządy terenowe Związku.

Władzami naczelnymi Związku są: Kongres (odbywający się co cztery lata), Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński. Bieżącą działalnością Związku kieruje 27-osobowy Zarząd Główny i 10-osobowe Prezydium. Zarządowi Głównemu bezpośrednio podlega 27 Zarządów, w tym: 16 Zarządów Wojewódzkich i 11 Zarządów Okręgowych (ogółem w ich skład wchodzą 1004 kóła terenowe).

Zarząd Główny Związku wydaje miesięcznik "Polsce Wierni".

Podstawowym dokumentem regulującym całokształt działalności Związku jest "Statut Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" uchwalony na V Kongresie Związku z lipca 2015 r.

Związek dwustronnie współpracuje i współdziała z narodowymi organizacjami kombatanckimi Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Czech, Mołdawii, Niemiec, Mołdawii, Republiki Albanii i jest członkiem Światowej Federacji Kombatantów /FMAC/ z siedzibą w Paryżu.

Prezesem Związku jest kmdr dypl. Henryk Leopold Kalinowski

Działalność Związku głównie ukierunkowana jest na:

- kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;

- reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;

- popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.