Program Sanatoryjny 2009 Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Program sanatoryjny Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" polega na organizowaniu dwutygodniowych, bezpłatnych wyjazdów sanatoryjnych do wybranych polskich uzdrowisk. Program przeznaczony jest dla beneficjentów FPNP, ofiar prześladowań nazistowskich (nie obejmuje spadkobierców osób uprawnionych). Fundacja nie ma możliwości finansowania pobytu osób towarzyszących.

 

Program realizowany jest w okresie od lutego do grudnia 2009 r. Przewiduje się sfinansowanie w tym okresie kuracji dla ok. 1500 osób uprawnionych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rozpatrywaniem wniosków o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zajmuje się specjalna komisja społeczna, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska osób represjonowanych przez reżim nazistowski, konsultant medyczny i pracownicy Fundacji.

Komisja dokonuje rozstrzygnięcia o kwalifikacji wniosków na podstawie następujących kryteriów:

a) pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie korzystały z innych form pomocy humanitarno-socjalnej i medycznej oferowanej przez FPNP,
b) wskazania lekarskie do leczenie sanatoryjnego oraz stan zdrowia umożliwiający odbycie kuracji,
c) sytuacja życiowa, w tym socjalno-bytowa na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów,
d) wiek wnioskodawców.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 30 czerwca 2009 r. do Fundacji (str. 26)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek na odpowiednim formularzu,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o wskazaniach do leczenia sanatoryjnego i możliwości odbycia takiej kuracji lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
- aktualna informacja (nie starsza niż 6 miesięcy) o dochodach własnych i - jeśli dotyczy - współmałżonka (np. odcinek ostatniej renty, emerytury, zaświadczenia ZUS/KRUS, wyciąg z konta bankowego z wysokością emerytury/renty lub zaświadczenie o braku dochodów).