powrót

11 listopada - 97. rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada obchodzić będziemy 97. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Z tej okazji już 9 listopada Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będącym częścią Muzeum Niepodległości w Warszawie inauguruje, jak co roku, oficjalne obchody Dnia Niepodległości w stolicy.

Uroczystość rozpocznie się w samo południe podniosłym Apelem Pamięci i okolicznościowym wystąpieniem Dyrektora Muzeum Niepodległości Tadeusza Skoczka, następnie przedstawiciele polskiego rządu, parlamentu, miasta stołecznego Warszawy, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Akademii Wojskowych i Organizacji Kombatanckich złożą wieńce oraz zapalą znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary polityki rosyjskiego zaborcy na ziemiach polskich w Bramie Straceń

W drugiej części nastąpi, długo oczekiwane, otwarcie Muzeum X Pawilonu po zakończonej niedawno gruntownej modernizacji. Przy tej wyjątkowej okazji będzie można obejrzeć m.in. celę Marszałka Józefa Piłsudskiego czy ks. ściegiennego a także zobaczyć w jakich warunkach Rosjanie prowadzili przesłuchania w X Pawilonie. Otwarciu Cytadeli towarzyszyć będzie także prezentacja nowej, znajdującej się na pierwszym piętrze, ekspozycji malarstwa sybirackiego Aleksandra Sochaczewskiego z elementami multimedialnymi.

Miłym akcentem dodatkowym będzie serwowana nieodpłatnie dla wszystkich chętnych wojskowa grochówka z autentycznej kuchni polowej.

W czasie trwania uroczystości czynna będzie także wystawa malarstwa Feliksa Mostowicza w Galerii Brama Bielańska.

Zarząd Okręgowy ZKRPiBWP w Koszalinie

W związku z rozwiązaniem Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP w Koszalinie informujemy, że powstałe w jego miejsce Koło Miejskie ZKRPiBWP w Koszalinie mieści się obecnie przy ul. Zwycięstwa 168, 75-612 Koszalin (dni urzędowania - wtorek, środa i czwartek w godz. 10.00 - 12.00) .


czarnawstazka.gif, 2,0kB

Korespondencja jaka napłynęła ze świata na wieść o tragedii samolotu prezydenckiego:
Dear Friends,

The World Veterans Federation was shocked and saddened to hear of the tragic death of your country’s President, his wife and colleagues.

Our sincere condolences and deepest sympathy go out to you and your fellow countrymen at this time. Yours sincerely,

Hamid Ibrahim
President

World Veterans Federation
INBOX1824.jpg, 203kB

Eeskoslovenská obec legionáoskáCol.Eng. Henry STRELECKI

Var1ava

Vá3ený pane poedsedo polských kombatantu,

dovolte prosím, abychom Vám a v1emu polskému lidu vyjádoili na1i upoímnou a hlubokou soustrast. Tragédie a hluboká ztráta, která postihla Polskou republiku, naplnila na1e srdce hlubokým zármutkem. Proto bychom Vám, alespoo touto cestou chtili vyjádoit na1i podporu v této ti3ké chvíli.

Eeskoslovenská obec legionáoská je nositelkou základních principiálních hodnot svobody a demokracie, z nich3 vze1el spoleený stát Eechu a Slováku v roce 1918 a Polsko bylo v3dy na1ím nejvirnij1ím slovanským bratrem.

Poi vidomí v1eho co na1e zemi v3dy spojovalo a spojuje, vioíme, 3e Va1e zemi najde novou nadiji v pokraeování odkazu v1ech, kteoí tak tragicky zahynuli poi letecké katastrofi nedaleko Smolenska.

Va1e excelence poijmite prosím, nejen na1i hlubokou soustrast, ale také víru v nadiji pro Va1i zemi…

S legionáoským ‚virnost za virnost‘

Za poedsednictvo Republikového Výboru EsOL

MUDr. Pavel Budínský, PhD.,MBA
poedseda EsOLAssociation of Combatants of the Polish Republic and Political prisoners Warsow

Dear Friends,

former Combatants of National Liberation War of Serbia (1941 – 1945)
received with deep sorrow the news that your President and part of the
Polish elite perished in the air-crash near Smolensk.

Please, accept our deepest sympathy and condolence.

President of the Committee for
International cooperation
prof. Dr Miodrag Zečević
President
Gen. Slavko Popović
Dear friends,

It was with a great sense of loss when I heard of the big tragedy and loss of your President and important leaders in your country.

I wanted to let you know that you have my greatest sympathy, and my heart is truly saddened.

And, we know that their passing will not only leave a void in our lives, but in the hearts of all those many who loves Polish people in the whole world.

They will always remain within our hearts. As you know; we the Norwegian have always been very grateful to Polish people for their help and offers in the 2th WW and therefore this is like a loss of our heroes.

If there is anything that we can do to help you in anyway, please do not hesitate to call me at anytime. + 47 45 47 47 21..

My sincere thoughts and prayers are with you.

With our deepest sympathy,

Dan-Viggo Bergtun

Chairman SCEAO TYM WARTO WIEDZIEĆ

PROGRAM SANATORYJNY 2009

Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Program sanatoryjny Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" polega na organizowaniu dwutygodniowych, bezpłatnych wyjazdów sanatoryjnych do wybranych polskich uzdrowisk. Program przeznaczony jest dla beneficjentów FPNP, ofiar prześladowań nazistowskich (nie obejmuje spadkobierców osób uprawnionych). Fundacja nie ma możliwości finansowania pobytu osób towarzyszących.

Program realizowany jest w okresie od lutego do grudnia 2009 r. Przewiduje się sfinansowanie w tym okresie kuracji dla ok. 1500 osób uprawnionych. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, rozpatrywaniem wniosków o skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zajmuje się specjalna komisja społeczna, w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska osób represjonowanych przez reżim nazistowski, konsultant medyczny i pracownicy Fundacji.

Komisja dokonuje rozstrzygnięcia o kwalifikacji wniosków na podstawie następujących kryteriów:

a) pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie korzystały z innych form pomocy humanitarno-socjalnej i medycznej oferowanej przez FPNP,
b) wskazania lekarskie do leczenie sanatoryjnego oraz stan zdrowia umożliwiający odbycie kuracji,
c) sytuacja życiowa, w tym socjalno-bytowa na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę dokumentów,
d) wiek wnioskodawców.

Wnioski wraz z dokumentami można składać do 30 czerwca 2009 r. do Fundacji (str. 26)

WYMAGANE DOKUMENTY:
- wniosek na odpowiednim formularzu,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o wskazaniach do leczenia sanatoryjnego i możliwości odbycia takiej kuracji lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
- aktualna informacja (nie starsza niż 6 miesięcy) o dochodach własnych i - jeśli dotyczy - współmałżonka (np. odcinek ostatniej renty, emerytury, zaświadczenia ZUS/KRUS, wyciąg z konta bankowego z wysokością emerytury/renty lub zaświadczenie o braku dochodów).PROGRAM POMOCY RZECZOWEJ

Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

W ramach programu pomocy rzeczowej FPNP przekazuje nieodpłatnie pomoc w postaci używanego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (np. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki).

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy rzeczowej zajmują się komisje społeczne, w skład których wchodzą przedstawiciele ofiar nazizmu, konsultanci medyczni oraz pracownicy Fundacji.

Pomoc jest udzielana w trybie ciągłym w zależności od liczby i rodzaju sprzętu, który udaje się pozyskać.


Osoby uprawnione:

Projekt adresowany jest do bezpośrednich ofiar prześladowań nazistowskich, w tym także do osób, które dotychczas nie były beneficjentami funduszy wypłacanych przez FPNP.

Wymagane dokumenty, które należy przesłać do FPNP:

 • pisemna prośba o przyznanie pomocy (wniosek nieformalny),

 • odcinek ostatniej emerytury lub renty,

 • zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności używania konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego.  PROGRAM WYPŁAT ZAPOMÓG SPECJALNYCH

  Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

  OSOBY UPRAWNIONE

  O przyznanie jednorazowego zasiłku w wysokości 700 zł mogą występować wyłącznie:

 • osoby nie objęte dotąd żadną z form pomocy wypłacanej za pośrednictwem FPNP - po dołączeniu do wniosku dokumentów potwierdzających doznane prześladowania, które znajdują się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej (np. choroba nowotworowa, udar, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) albo losowej (kradzież, pożar, klęska żywiołowa) i jednocześnie których dochody nie przekraczaj ą kwoty 1000 PLN netto na osobę w przypadku małżeństw lub 1200 PLN netto w przypadku osób samotnych.

  UWAGA!
  Z programu nie mogą korzystać osoby, które otrzymały już świadczenie finansowe z "Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie"

  Wnioski można składać w trybie ciągłym, do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

  WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek na odpowiednim formularzu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające doznane represje nazistowskie,
 • aktualna informacja (nie starsza niż 6 miesięcy) o dochodach własnych i - jeśli dotyczy - współmałżonka np. odcinek ostatniej renty, emerytury, zaświadczenie ZUS/KRUS, wyciąg z konta bankowego z wysokością emerytury/renty,
 • w przypadku złego stanu zdrowia dokumenty stanowiące podstawę ustalenia złego stanu zdrowia (nie starsze niż 6 miesięcy) np.: aktualne zaświadczenie lekarskie, karta wypisowa ze szpitala oraz paragony, faktury imienne poświadczające wydatki poniesione na leczenie specjalistyczne
 • w przypadku zdarzenia losowego dokumenty potwierdzające zaistnienie w ostatnim czasie zdarzenia losowego uzasadniającego konieczność udzielenia pomocy finansowej (zaświadczenie z Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Gminy o stratach poniesionych wskutek klęski żywiołowej, etc.).


  Opieka wolontariuszy Fundacji

  FPNP organizuje wolontariat na rzecz osób starszych. W programie bierze udział ponad 20 wolontariuszy w różnym wieku, którzy na terenie Warszawy świadczą pomoc dla ok. 40 osób poszkodowanych przez III Rzeszę. Pomoc osobom potrzebującym to przede wszystkim towarzyszenie w zwyczajowych zajęciach dnia codziennego. Również we współpracy z niemieckimi organizacjami "Inicjatywa Chrześcijanie dla Europy" oraz "Akcja Znaku Pokuty", Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" realizuje programy opieki nad ofiarami nazizmu.

  Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
  ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa
  Tel. 0 22 629 73 35, 695 99 61 czynny w godz. 8.15-16.15
  www.fpnp.pl, e-mail: informacja@fpnp.pl

  FPNP realizuje programy opieki nad ofiarami III Rzeszy, dostosowując je zarówno do zmieniających się potrzeb tej grupy osób, jak też do możliwości finansowych Fundacji. Nowym wyzwaniem jest dla Fundacji pozyskiwanie środków i docieranie z pomocą do tych poszkodowanych, którzy dotychczas nie otrzymali żadnych świadczeń zagranicznych, ani nie byli objęci pomocą ze strony FPNP.


  O TYM WARTO WIEDZIEĆ

  Zgodnie z zapowiedzią publikujemy regulamin odznaki pamiątkowej 1 i 2 AWP

  REGULAMIN
  ZWIĄZKOWEJ PAMIĄTKOWEJ ODZNAKI KOMBATANCKIEJ
  "CZYN FRONTOWY 1 i 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1943-1945"

  1. Związkowa pamiątkowa odznaka kombatancka "CZYN FRONTOWY 1 i 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1943-1945" - zwana dalej ODZNAKĄ ustanowiona na mocy uchwały III PLENUM ZKRPiBWP z dnia 11 grudnia 2007 r. jest przeznaczona dla satysfakcjonowania kombatantów Wojska Polskiego, uczestniczących w walkach frontowych 1 i 2 armii WP, toczonych w okresie od października 1943 r. do 8 maja 1945 r. na terytorium Białorusi, Polski, Niemiec i Czech.

  2. ODZNAKĘ nadaje prezes ZG ZKRP i BWP na podstawie wniosków przedstawionych przez ogniwa struktury organizacyjnej Związku bądź samych uprawnionych do jej uzyskania. Dowodem nadania jest legitymacja ODZNAKI.

  3. ODZNAKĘ nadaje się za zwrotem kosztów jej wytwarzania, przekazanych wykonawcy bezpośrednio, bądź za pośrednictwem KOMITETU ODZNAKI.

  4. Wręczenia ODZNAKI dokonuje się z okazji obchodów rocznic walk 1 i 2 armii WP.

  5. ODZNAKĘ nosi się zgodnie z aktualnymi przepisami ubiorczymi.

  Spotkanie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej


  Minister Jolanta Fedak 10 grudnia br. spotkała się z płk Henrykiem Strzeleckim, Prezesem Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W spotkaniu uczestniczył także wiceprezes ZG płk Ryszard Sobierajski.

  Minister Jolanta Fedak podkreśliła, że problematyka walki o niepodległość, jak też historii najnowszej, nie powinny być przedmiotem rozgrywek politycznych i dzielenia społeczeństwa. Osoby, które uczestniczyły w walkach o wolność Polski i poniosły związane z tym ofiary powinny być darzone należytym szacunkiem i otoczone troską ze strony państwa. Zapowiedziała także podjęcie w przyszłym roku prac nad projektem nowej ustawy kombatanckiej, która obejmie także osoby represjonowane oraz zapowiedziała konsultacje projektu w środowiskach kombatanckich.
  Prezes Henryk Strzelecki przedstawił ważniejsze zadania związku, w tym troskę o sprawy socjalno-bytowe. Zapewnił, że ZKRPiBWP jest otwarty na współpracę z ministerstwem we wszystkich sprawach dotyczących kombatantów, w tym udziału w opiniowaniu zapowiadanego projektu ustawy kombatanckiej.
  Jolanta Fedak złożyła na ręce kierownictwa związku życzenia dalszej, owocnej działalności a także prosiła o przekazanie członkom ZKRPiBWP życzeń zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego - 2008 Roku.

  Liczący około 300 tysięcy członków związek jest najliczniejszą organizacją kombatancką w Polsce. W skład organizacji wchodzi dziesięć środowisk - żołnierzy września 1939r, żołnierzy kombatantów WP, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Batalionów Chłopskich, żołnierzy Armii Ludowej, żołnierzy "Synów Pułku", Polaków byłych żołnierzy Armii Radzieckiej, żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony Kresów Wschodnich oraz Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych.

  źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  APEL

  Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przed wyborami do Sejmu i Senatu RP w 2007 r.

  Sejm V Kadencji przechodzi do historii. Prezydent RP Lech KACZYŃSKI wyznaczył termin nowych wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 21 października 2007 r. Obecnie jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Wielu z nas już wie kogo wybierze, którą partię poprze. Jednak wielu z nas jeszcze się waha, jeszcze nie podjęło decyzji, czy uczestniczyć w wyborach.

  Najważniejsza jest wyborcza frekwencja. Apelujemy do wszystkich Koleżanek i Kolegów - członków naszego Związku, a także do ich rodzin, aby bez względu na wiek i zdrowie podjąć wysiłek i osobiście uczestniczyć w tym najważniejszym akcie obywatelskim. Jesteśmy przekonani, że jak zwykle można na Was liczyć.

  W naszej, kombatanckiej społeczności, dobrze znamy cenę wywalczenia niepodległości po II wojnie światowej i odzyskania pełnej wolności w 1989 r. Od tego czasu wielokrotnie z goryczą konfrontowaliśmy wyborcze obietnice, które nam składano, z tym co działo się po wyborach. Wybierzmy więc kandydatów, których znamy jako naszych przyjaciół, tych, którzy wiedzą jak można pomagać ludziom starszym, schorowanym, weteranom wojny i więźniom politycznym. Wybierzmy tych, którzy do tej pory dali się poznać jako ludzie uczciwi i pracowici, ludzie o czystych rękach, walczący z korupcją, a nie z historią, patrzący w przyszłość, a nie wywołujący konflikty między pokoleniami i tracący czas na kłótnie i spory o dotychczasowe zasługi i należne godności.

  My, weterani różnych frontów II wojny światowej, których cechuje rozwaga i tolerancja, pragniemy, aby w ławach Sejmu i Senatu zasiedli ludzie, którzy w życiu i w pracy kierują się dobrem Ojczyzny i Narodu. Wybierzmy najlepszych!

  Obradujący w dniach 25 -26 lipca 2007 r. IV Kongres ZKRPiBWP wybrał nowe władze Związku.

  *Prezesem* Zarządu Głównego wybrano *płk. inż. Henryka STRZELECKIEGO*, dotychczasowego wiceprezesa Zarządu Głównego, przewodniczącego Krajowej Rady Środowiska Batalionów Chłopskich (tel. 0-22 629-30-33).

  *Wiceprezesami* Zarządu Głównego wybrano:
  - *płk. dr. Czesława LEWANDOWSKIEGO* - Środowisko Żołnierzy Wojska Polskiego;
  - *płk. dr. hab. Ryszarda SOBIERAJSKIEGO* - Środowisko Armii Krajowej.

  *Sekretarzem Generalnym* Związku został wybrany *płk dr Stanisław CAŁKA* - Środowisko Batalionów Chłopskich.

  *Dyrektorem *Biura Zarządu Głównego jest nadal *płk dr. Jan GOŹDZIUK* (tel. 0-22 628-47-46).

  Apel Zarządu Głównego Związku
  Kombatantów RP
  i Byłych Więźniów Politycznych

  przed wyborami samorządowymi w Polsce w 2006 r.

  Szanowne Koleżanki i Koledzy Kombatanci!
  Drodzy Przyjaciele!

  12 listopada br. w całym kraju odbędą się wybory do władz samorządowych. Są to wybory szczególnie ważne. Mamy bowiem możliwość wybrania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów tych, których znamy i którym ufamy. Istota wyborów samorządowych właśnie polega na tym, aby nie tylko kierować się tzw. wielką polityką, poglądami politycznymi kandydatów lub ich partyjnymi barwami. Chodzi o to, aby wrzucając kartkę do urny wyborczej mieć pełną świadomość kogo popieram, jakie kandydat ma idee działania, co chce zrobić przez najbliższe cztery lata sprawowania władzy.

  W imieniu Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i BWP apelujemy o liczne, aktywne i świadome uczestnictwo w nadchodzących wyborach samorządowych. Zwracamy się do członków zwyczajnych, podopiecznych, wspierających nasz Związek, do rodzin kombatantów, do naszych przyjaciół i sympatyków z zachętą do wzięcia udziału w wyborach. Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko akt spełnienia obywatelskiego obowiązku, ale wybranie tych, których znamy, tych którzy są autentycznie zaangażowani w działalność społeczną, moralnie prawych i uczciwych, ludzi aktywnych w pracy dla wspólnot terenowych i środowiskowych.

  Wybierajmy kandydatów, których znamy jako naszych przyjaciół, tych, którzy wiedzą jak można pomagać ludziom starszym, często schorowanym, weteranom wojny i więźniom politycznym. Wybierajmy ludzi czyniących dobro. Wybierajmy najlepszych!

  Zarząd Główny
  Związku Kombatantów RP
  i Byłych Więźniów Politycznych

  APEL

  Zwracamy się z apelem
  do wszystkich żołnierzy
  i Polaków w kraju i za granicą,
  aby w Dniu Święta Wojska Polskiego
  żadna żołnierska mogiła,
  żadne miejsce uświęcone
  krwią żołnierza polskiego
  nie zostało zapomniane.
  Uporządkujmy otoczenie grobów,
  pomników, tablic pamiątkowych,
  złóżmy kwiaty i zapalmy znicze w miejscach,
  gdzie spoczywają polscy żołnierze,
  którzy przelewali krew w obronie Ojczyzny
  lub zginęli podczas wykonywania
  zadań służbowych w czasie pokoju.


  Departament Wychowania i Promocji Obronności
  Ministerstwa Obrony Narodowej

  Komunikat FPNP nr 9/2006
  dotyczący nowych programów pomocy humanitarnej finansowanych
  ze środków pochodzących z tzw. "darowizny Flicka"
  dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy

  Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" uruchamia nowe programy pomocy humanitarnej polegające na organizowaniu dwutygodniowych kuracji sanatoryjnych w polskich uzdrowiskach oraz na finansowaniu operacji wszczepiania endoprotez stawów biodrowych i kolanowych w polskich ośrodkach medycznych. Programy te będą finansowane ze środków pochodzących z tzw. "darowizny Flicka".

  Ze względu na źródło finansowania, jest to forma pomocy bezpośredniej kierowana jedynie do żyjących odbiorców (I i II raty) świadczeń z niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" w kategorii A i B wg Ustawy Bundestagu o utworzeniu Fundacji "Pamięć - Odpowiedzialność i Przyszłość", a więc do byłych więźniów obozów koncentracyjnych, gett i ciężkich więzień oraz osób deportowanych na teren III Rzeszy do pracy w przemyśle i sektorze publicznym.

  Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest nadesłanie podpisanego wniosku wraz z zaznaczeniem wybranego programu pomocy oraz kompletnej dokumentacji.

  Z operacji ortopedycznych będą mogły skorzystać osoby cierpiące na ciężkie schorzenia stawów biodrowych lub kolanowych, które chcą poddać się operacji wszczepienia endoprotezy. Koszty operacji będą w całości pokrywane ze środków pochodzących z darowizny Flicka.

  Osoby ubiegające się o skorzystanie z programu ortopedycznego powinny dołączyć do wniosku:

  1. skierowanie na operację wszczepienia endoprotezy stawu od lekarza ortopedy,

  2. zdjęcie rentgenowskie chorego stawu,

  3. zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym poddanie się operacji ortopedycznej,

  4. informacje o sytuacji materialnej (na podstawie odcinka ostatniej emerytury, renty, wyciągu bankowego lub zaświadczenia ZUS) oraz krótki opis własnej sytuacji życiowej.

  Termin składania wniosków w programie ortopedycznym ubiega 20 stycznia 2007 r.

  Beneficjenci projektu sanatoryjnego będą mogli skorzystać z 14-dniowych kuracji sanatoryjnych w wybranych ośrodkach uzdrowiskowych w Polsce. Fundacja będzie pokrywać koszt pobytu w sanatorium obejmujący zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne.

  Osoby ubiegające się o wyjazd do sanatorium powinny dołączyć do wniosku;

 • zaświadczenie lekarskie o wskazaniach do leczenia sanatoryjnego i możliwości odbycia takiej kuracji lub skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • informację o sytuacji materialnej (na podstawie odcinka ostatniej emerytury, renty, wyciągu bankowego lub zaświadczenia ZUS) oraz krótki opis własnej sytuacji

  Termin składania wniosków w programie sanatoryjnym ubiega 20 sierpnia 2006 r.


  Formularz dot. ww. projektów można otrzymać w Ośrodku Informacyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Fundacji: www.fpnp.pl; a także w stowarzyszeniach zrzeszających ofiary nazizmu na terenie całej Polski.


  Wnioski należy przesłać na adres: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "PROGRAM FLICKA"

  Wszelkich informacji udziela Ośrodek Informacyjny FPNP w Warszawie
     ul. Wspólna 30 nr tel. (22) 629-73-35
     lub (22) 623-26-82 lub (22) 623-27-73.

  Magdalena Wida
  rzecznik prasowy FPNP


  Pamięć o ofiarach nazizmu

  W 66. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz Sejm RP przyjął uchwałę, w której ujęto m.in.:

  Sejm RP składa hołd pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni. Łączymy się w uczuciach ze słowami papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic.

  Wspominamy dziś również naszych poprzedników - posłów na Sejm RP - którzy tam, oddając życie, zakończyli swoją służbę.

  Sejm RP ustanawia dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.

  Zasady przyjęć w Centralnym Szpitalu Weteranów

  Uprawnieni do świadczeń medycznych:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie legitymacji kombatanta lub zaświadczenia wydanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

 • inwalidzi wojenni - na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez ZUS;

 • osoby represjonowane - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS;

 • wdowy/wdowcy pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych

 • posiadający stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Osoba ubiegająca się o udzielenie świadczenia w CSzW powinna winna przedstawić:

 • dowód osobisty, n legitymację kombatanta lub inwalidy wojennego, osoby represjonowanej,

 • ewentualne skierowanie (wymagane tylko do leczenia szpitalnego),

 • wyniki badań i informacje z przebiegu dotychczasowego leczenia, w szczególności te warunkujące przyjęcie na leczenie w CSzW.


  Podstawowa opieka zdrowotna

  świadczenia medyczne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej odbywają się na ogólnych zasadach obowiązujących ubezpieczonych w NFZ, tj. po wyborze lekarza oraz pielęgniarki poprzez wypełnienie stosownych deklaracji:

  w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywającej poza miejscem zamieszkania, internistycznej pomocy medycznej udziela na terenie Centralnego Szpitala Weteranów Konsultant ds. Weteranów, a po godzinach pracy Konsultanta, lekarz POZ lub lekarz dyżurny Izby Przyjęć.


  Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne

  kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby represjonowane nie mają obowiązku posiadania skierowania do poradni specjalistycznej;

  świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów specjalistycznych - konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty za pośrednictwem Rejestracji Specjalistycznej.


  Leczenie stomatologiczne

  bez skierowania;

  świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów stomatologicznych - konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty za pośrednictwem Rejestracji Stomatologicznej.


  Ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne

  kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby represjonowane nie mają obowiązku posiadania skierowania do poradni rehabilitacji;

  świadczenia medyczne udzielane są na ogólnie przyjętych zasadach pracy gabinetów specjalistycznych - konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty za pośrednictwem Rejestracji Specjalistycznej.


  Leczenie szpitalne

  warunkiem przyjęcia do szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania na leczenie szpitalne;

  leczenie szpitalne w trybie planowym odbywa się po uzgodnieniu terminu z osobą odpowiedzialną za koordynację przyjęć w danym oddziale;

  pacjenci w stanach zagrożenia życia przyjmowani są niezwłocznie.

  Szpital realizuje świadczenia w następujących zakresach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie psychiatryczne, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne.

  W ramach lecznictwa szpitalnego następujące specjalności:

  ortopedia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 11)

  artroskopia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 39)

  chirurgia ręki (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 35)

  chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia onkologiczna (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 21)

  urologia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 31)

  neurochirurgia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 51)

  neurologia, rehabilitacja neurologiczna (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 91)

  okulistyka (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 36 34)

  otolaryngologia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 81)

  choroby wewnętrzne (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 71)

  kardiologia interwencyjna, diabetologia- (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 6 3)

  anestezjologia (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 35 01)

  rehabilitacja pourazowa (tel. do sekretariatu Kliniki - 042 639 36 96)

  W każdej klinice wyznaczony jest lekarz-koordynator ds. weteranów. Rejestr pacjentów-weteranów prowadzą sekretariaty klinik. Kontakt z Izbą Przyjęć: 042 639 34 24.

  W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przyjmują następujące poradnie: alergologiczna, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ręki, chorób metabolicznych, chorób płuc i gruźlicy, dermatologiczno-wenerologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, foniatryczna, gastrologiczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna, kardiologii interwencyjnej i Poradnia Kontroli Rozruszników, laryngologiczna, leczenia bólu, leczenia osteoporozy, nefrologiczna, neurochirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, okulistyczna leczenia jaskry, onkologiczna, ortopedyczna, chirurgii twarzowo-szczękowej, reumatologiczna, urologiczna, a także poradnie: psychologiczna, zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji.

  Umawianie wizyt do wszystkich ww. poradni: rejestracja specjalistyczna - osobiście poniedziałek-piątek 7:30-17:00 lub telefonicznie poniedziałek-piątek 8:00-16:00, tel. 042 639 34 22, 042 637 34 49. W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Gabinet Przyjęć Weteranów poniedziałek-piątek 8.30 do 11.30

  Świadczenia stomatologiczne z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji. Umawianie wizyt: rejestracja stomatologiczna - poniedziałek-piątek 7:30-18:00, tel. 042 639 35 99.

  Świadczenia diagnostyczne z następujących zakresów: radiologia klasyczna, tomografia komputerowa, ultrasonografia, w tym także ultrasonografia dopplerowska, medycyna nuklearna, densytometria, badania elektrofizjologiczne, echokardiografia, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe, Holter EKG, Holter ciśnieniowy (ABPM), koronarografia, koronaroplastyka, elektromiografia, encefalografia, endoskopia, badania słuchu, diagnostyka laboratoryjna, patomorfologia, litotrypsja.

  Ww. świadczenia będą udzielane po okazaniu skierowania na dane badania.


  Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
  im. Wojskowej Akademii Medycznej
  Centralny Szpital Weteranów
  dr n. med. LESZEK MARKUSZEWSKI

  ZWIĄZEK - ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

  Po wielu staraniach Zarządu Głównego Związku XIX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy podjął 31 maja 2005 r. decyzję o przyznaniu Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W efekcie, Związek wpisany 11 lutego 2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000106108, obecnie jako Organizacja Pożytku Publicznego figuruje obecnie też pod pozycją:

  WA. XIX NS-REJ. KRS /12201/05/767 od
  31.05.2005.

  Decyzja ta jest istotna dla funkcjonowania i działalności Związku, ponieważ Związek uzyskał uprawnienia i obowiązki określone w Ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

  Ustawa określa warunki i wymagania do uzyskania takiego statusu. Główne to wymaganie statutowej działalności na rzecz ogółu lub określonej grupy ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną. Organizacja taka nie może prowadzić działalności gospodarczej dla zarobku, a jeśli prowadzi to w zakresie dozwolonym i rozmiarach służących realizacji zadań statutowych. Warunkiem jest również istnienie statutowego organu kontroli społecznej, czyli przewidzianej statutem Komisji Rewizyjnej.

  Z chwilą nadania organizacji statusu pożytku publicznego (art. 24) uzyskuje ona, zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach i w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności, zwolnienie od:
  1/ podatku dochodowego od osób prawnych,
  2/ podatku od nieruchomości,
  3/ podatku od czynności cywilnoprawnych,
  4/ opłaty skarbowej,
  5/ opłat sądowych.

  Dalsze artykuły ustawy przewidują że:
  - w takiej organizacji mogą wykonywać pracę poborowi skierowani do służby zastępczej (art. 25),
  - jednostki publicznej radiofonii i telewizji powinny umożliwić nieodpłatne informowanie społeczeństwa o ich działalności (art. 26),
  - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wypełniający co roku zeznanie podatkowe (PIT) mogą przekazać na taką organizację jeden procent obliczonego za dany rok podatku (art. 27), który zwróci Urząd Skarbowy. Warunkiem odliczenia jest wypełnienie przez podatnika przekazu pocztowego i przesłanie tej kwoty na konto organizacji.

  Na konto OPP mogą też wpływać darowizny od osób uzyskujących w danym roku dochód z działalności, odliczoną od podstawy opodatkowania do sześciu procent uzyskanego dochodu. Przedsiębiorstwo i zakłady pracy mogą taką darowizną przekazać do dziesięciu procent rocznego dochodu.

  Organizacja Pożytku Publicznego, w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. to organizacja prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, które określa w 24 punktach. Obejmują one szeroki zakres zadań. Z nich dla działalności Związku mogą odnosić się następujące:
  - pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób,
  - działalność charytatywna,
  - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
  - działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Działania te pokrywają się z zakresem określonym we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, z tym że uznaje on za odpłatną działalność statutową Związku - prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.

  Działalność organizacyjna pożytku publicznego w zakresie prawidłowości korzystania z uprawnień, zgodnie z rozdziałem 4, podlega kontroli określonych instytucji państwowych. Obowiązuje też prowadzenie określonej, oddzielnymi przepisami, ewidencji i sprawozdawczości finansowej.

  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ZKRPiBWP obejmuje Zarząd Główny oraz Zarządy Okręgowe, jako jednostki terenowe podając ich nazwę, siedzibę i adres. Są więc one uprawnione do realizacji zadań wynikających z treści ustawy i przyznanego statusu OPP.

  W tej sytuacji w przypadku działalności kół Związku to Zarządy Okręgowe powinny poświadczać fakt posiadania statusu OPP, za wyjątkiem spraw finansowych, ponieważ konto bankowe posiadają i prowadzą ZO.

  Fakt przyznania ZKRPiBWP statusu Organizacji Pożytku Publicznego stwarza duże możliwości pozyskania środków finansowych, które ułatwi ą działalność statutową, a szczególnie pomoc członkom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

  Mam nadzieję, że ta informacja pozwoli zarządom okręgowym rozwinąć działalność informacyjną i reklamową dla poinformowania członków, społeczeństwa i odpowiednich instytucji o możliwości wpłaty na ich konto darowizn oraz 1% z wyliczonego za dany rok podatku.

  Jeszcze jedna uwaga. Jak sprawdziłem Poczta Polska pobiera za przekazy pieniężne na rzecz organizacji pożytku publicznego opłatę w wysokości tylko jednego zł.

  płk JANUSZ RADŁOWSKI
  wiceprezes ZG KRPiBWP i prezes ZO Poznań
  TWÓJ 1% PRZYNIESIE ZWIĄZKOWI POŻYTEK

  APEL

  Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych do członków zwyczajnych i podopiecznych, członków wspierających oraz sympatyków - osób fizycznych.

  ZKRPiBWP z dniem 1 czerwca 2005 r. uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego ze wszystkimi wynikającymi z tego statusu uprawnieniami. Umożliwia to wsparcie, bez ponoszenia kosztów, działalności statutowej Związku, poprzez przekazanie przez każdego jego członka lub inną osobę fizyczną 1% swojego podatku dochodowego wykazywanego w arkuszach PIT za dany rok obrachunkowy.

  Przekazanie przez członków naszego Związku 1% swojego podatku dochodowego na rzecz działalności statutowej umożliwi Związkowi znacznie lepsze funkcjonowanie i rozszerzenia zakresu, form i sfery pomocy najbardziej potrzebującym kombatantom, których liczba systematycznie wzrasta.

  Zmniejszenie Państwowego Funduszu Kombatantów i dysponowanie nim wyłącznie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stworzyło poważne trudności w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym, szczególnie w sytuacjach kryzysu zdrowotnego, potrzeb rehabilitacyjnych czy zakupu niezbędnego sprzętu i środków umożliwiających samodzielność bytowania osób niepełnosprawnych i samotnych.

  Część zadań w zakresie pomocy swoim członkom przejął w tej sytuacji bezpośrednio Związek i jego Zarząd Główny.

  Jednak możliwości udzielania pomocy zgłaszającym swoje prośby do Zarządu Głównego są bardzo ograniczone. arodki własne stanowią odpis 15% składki członkowskiej, przekazywane na potrzeby ZG. Związek nie otrzymuje żadnych państwowych czy innych dotacji finansowych z wyjątkiem pewnych kwot na działalność celową.

  W tym roku masz prawo zdecydować, gdzie trafi 1% Twojego podatku. Możesz przekazać swoje pieniądze do Urzędu Skarbowego lub przeznaczyć je na pomoc kolegom i koleżankom kombatantom bardzo takiej pomocy oczekującym.

  Przekazane przez członków naszego Związku lub osoby fizyczne 1% swojego podatku dochodowego na potrzeby Związku zostanie zaksięgowane w pozycji Fundusz Kombatancki i będzie służyło wyłącznie prowadzonej akcji humanitarnej. (Każdy fundator ma prawo zadysponowania przekazaną kwotą przez dopisek na przekazie, jakiej strukturze organizacyjnej Związku kwotę przekazuje).

  JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU NALEŻNEGO FISKUSOWI NA CELE STATUTOWE ZWIĄZKU

     I. 1. Po wyliczeniu całego podatku, jaki za 2005 r. mamy zapłacić Urzędowi Skarbowemu, należy obliczyć 1% tej kwoty. W tym celu kwotę z pola 180 (dla PIT - 36 lub 110 dla PIT - 37) trzeba pomnożyć przez 0,01. Uzyskana kwota to TWÓJ 1%.

     2. Kwotę 1% wpisujemy w odpowiedniej rubryce formularza PIT (w PIT - 36 jest to pozycja 181, a w PIT - 37 pozycja 111) zaokrąglając końcówkę do pełnych dziesiątek groszy.

     II. 1. Kwotę 1% należnego podatku trzeba wpłacić do 30 kwietnia 2006 r. w banku lub na poczcie na konto bankowe ZKRPiBWP (lub konto odpowiedniego Zarządu Okręgu, jeżeli darczyńca tam kieruje ofiarowaną kwotę). Konto bankowe ZKRPiBWP:

  Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Bank Millennium
  93 1160 2202 0000 0000 2700 1214

     2. Wpłaty na konto ZKRPiBWP należy dokonać przed złożeniem PIT-u do Urzędu Skarbowego.

     3. Koniecznie trzeba zachować w swojej dokumentacji dowód wpłaty razem z innymi dokumentami dotyczącymi podatków!    III. Jeżeli w Twoim rozliczeniu podatkowym wystąpi:

     1. niedopłata - sumę, którą dopłacasz fiskusowi, pomniejszasz o kwotę przekazaną na ZKRPiBWP.

     2. nadpłata - zwrot pieniędzy z Urzędu Skarbowego będzie wyższy o kwotę wpłaconą na konto ZKRPiBWP.

     IV. Wypełniony formularz PIT należy zanieść osobiście lub wysłać na poczcie do Urzędu Skarbowego.

  Uwaga: na poczcie taniej - kosztuje tylko 1 zł.

  Bardzo proszę wszystkich - Koleżanki i Kolegów kombatantów o przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na działalność Związku, gdyż pozwoli to znacznie efektywniej realizować obowiązki statutowe - otoczyć opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców oraz osób niepełnosprawnych i samotnych.

  Również proszę o przekazanie treści apelu członkom Waszych rodzin, sąsiadom oraz koleżankom i kolegom w pracy lub miejscu działania oraz przekonanie ich do przeznaczenia 1% swojego podatku dochodowego na nasz Związek i jego humanitarną działalność.


  Prezes Zarządu Głównego ZKRPiBWP
  gen. dyw. WACŁAW SZKLARSKI
  JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE FINANSOWE DLA KOMBATANTÓW KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI

  W związku z 60 rocznicą zakończenia II wojny światowej Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej - uznając zasługi kombatantów - Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny - postanowiła wspomóc finansowo tę zasłużoną grupę kombatantów. Na swoim posiedzeniu 12 lipca br. podjęła Uchwałę Nr 181/2005 w sprawie przeznaczenia z ogólnej rezerwy budżetowej 3 milionów zł na świadczenia pieniężne dla kombatantów - Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

  Wszyscy kombatanci - Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 2500 zł.

  Ponadto kombatanci - Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji bytowej na wniosek wojewody będą mogli otrzymać dodatkową pomoc w wysokości do 1500 zł, w zależności od potrzeb wynikających z dokumentów załączonych do wniosków.


  ANDRZEJ MOSSAKOWSKI

  Naczelnik Wydziału Spraw Socjalnych i Zdrowotnych  WOLNE MIEJSCA W DPS "DOM KOMBATANTA" W LUBLIŃCU

  Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Lublińcu, przy ul. dr Emila Cyrana 10 posiada wolne miejsca stałego pobytu dla osób starszych, w tym dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z chorobą Alzheimera.

  Dom położony jest w malowniczej okolicy, na skraju lasu w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Grunwaldzkiego. Nasi podopieczni mieszkają w pokojach jedno- dwu- i trzyosobowych z łazienką i balkonem. Dom zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: (0-34) 356 40 04, 356 40 05, 356 41 92 w godzinach od 7.00 do 15.00 Adres internetowy: www.Lubliniec.starostwo.gov.pl/kombatant


  DOM KOMBATANTA W LUBLIŃCU

  PRZECIW APROBACIE CELÓW I METOD DZIAŁANIA UPA
  PROTEST

  My, kombatanci zrzeszeni w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, zgromadzeni na Zlocie środowiska żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony, którzy w latach 1939-1945 brali udział w obronie ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich II RP przed zbrojnymi formacjami OUN-UPA

  PROTESTUJEMY

  przeciwko próbie uznania przez władze Ukrainy organizacji UPA za żołnierzy-weteranów II wojny światowej oraz członków organizacji paramilitarnych, będących w strukturach UPA.

  Wiele dokumentów historycznych potwierdza, że wspomniana organizacja UPA podczas ostatniej wojny współdziałała z siłami Niemiec hitlerowskich, a tym samym przyczyniła się do opóźnienia zwycięstwa koalicji państw antyhitlerowskich.

  Realizacja przedsięwzięcia wynikająca z haseł zawartych w ulotce "akcja zbierania podpisów" pod apelem o oficjalne uznanie UPA za żołnierzy weteranów II wojny światowej stanowiłaby równoznaczną aprobatę celów i metod działania UPA. Metody te znane zwłaszcza ludziom, którzy ocaleli z pożogi, jak również członkom naszego kombatanckiego stowarzyszenia. Podkreślamy, że struktury UPA nigdy nie walczyły z Niemcami, a głównym celem UPA było fizyczne usunięcie ludności polskiej z Kresów Południowo-Wschodnich.

  Z powszechnie potwierdzonych dokumentów historycznych wynika, że w czasie ostatniej wojny nacjonaliści ukraińscy, a szczególnie UPA, wymordowali tysiące kobiet, dzieci i starców narodowości polskiej, jak i swoich rodaków, którzy przeciwstawiali się ludobójczym działaniom. Metody, do których posuwali się ukraińscy nacjonaliści, aby osiągnąć swój cel, były niedopuszczalne i godne największego potępienia.

  Rehabilitacja OUN-UPA przez władze państwowe Ukrainy oznaczałaby, że Ukraina nagradza członków organizacji faszystowskich i terrorystycznych.

  Zdecydowanie przeciwstawiamy się takim działaniom!

  My kombatanci, jako żołnierze - obrońcy ludności polskiej protestujemy przeciwko rezolucji, w której Ukraińska Partia Ludowa domaga się od władz Ukrainy uznania Byłych członków UPA za stronę walczącą w koalicji antyhitlerowskiej, a tym samym przyznania statusu weteranów.

  Krajowa Rada środowiska
  żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony  * Materiały zamieszczone w tej rubryce stanowią indywidualne poglądy ich autorów, z którymi redakcja nie zawsze się utożsamia.
  FUNDACJA "POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE"
  Przedłużenie terminu składania wniosków o pomoc humanitarno-socjalną ze środków własnych FPNP

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów, Zarząd Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o pomoc humanitarno-socjalną do dnia 31 marca 2005 r.

  Przyznana na ten cel kwota 10 mln złotych pochodzi ze środków własnych Fundacji i kierowana jest do bezpośrednich ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce, które są beneficjentami Fundacji (nie obejmuje zatem spadkobierców i następców prawnych) i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

  Poszkodowani mogą skorzystać z jednorazowej pomocy w formie refundacji części kosztów poniesionych na zakup specjalistycznych leków, sprzętu rehabilitacyjnego, kuracje sanatoryjne, zabiegi rehabilitacyjne, doraźną opiekę lakarską i pielęgnację obłożnie chorych. Wnioski muszą być złożone w formie pisemnej. Do wniosków i rachunków trzeba dołączyć:
  - w przypadku zakupu specjalistycznych leków - zaświadczenie od lekarza specjalisty o konieczności stosowania konkretnych środków farmaceutycznych;
  - w przypadku zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (np. wózków inwalidzkich, balkoników, kul łokciowych, protez kończyn, ciśnieniomierzy, glukometrów, aparatów słuchowych, materacy przeciwodleżynowych itp.) - zaświadczenie o stanie zdrowia wymagającym stosowania określonego sprzętu rehabilitacyjnego;
  - w przypadku doraźnej opieki medycznej i pielęgnacyjnej (np. opieki pooperacyjnej, psychoterapii, pielęgnacji obłożnie chorych) - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wymagającym takiej opieki (z podaniem rodzaju i wymiaru tej opieki);
  - w przypadku kuracji sanatoryjnej lub zabiegów rehabilitacyjnych (dot. wyłącznie krajowych ośrodków sanatoryjnych) - kserokopię skierowania lekarskiego lub zaświadczenie lekarskie o skierowaniu na leczenie;
  - w przypadku pomocy socjalnej w formie jednorazowego zasiłku m.in. na zakup opału, odzieży, podstawowe utrzymanie, czy opłaty bieżące, dotyczącej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub życiowej - zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej lub innej placówki pomocy społecznej.

  Wszyscy wnioskodawcy są zobligowani do przedstawienia odcinka ostatniej emerytury lub renty. Osoby korzystające z Ośrodków Pomocy Społecznej mogą też dołączyć zaświadczenie z tej placówki.

  Wysokość refundacji może wynosić od 50 do 100% poniesionych kosztów, jednak kwota ta nie może przewyższać 1000 zł. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie pomocy w formie częściowej refundacji poniesionych kosztów lub przyznania zapomogi zajmują się komisje społeczne, w skład których wchodzą przedstawiciele środowisk ofiar nazizmu w Polsce.

  Do chwili obecnej komisje rozpatrzyły ok. 9 tys. spraw, z tego pozytywnie ok. 8300 na kwotę blisko 3 mln 300 tys. złotych. 700 wniosków rozpatrzono negatywnie, co stanowi niecałe 8% całej puli spraw rozpatrzonych. Ponadto 5 tys. wniosków o pomoc humanitarno-socjalną znajduje sie w trakcie uzupełniania niezbędnej dokumentacji. Rozpatrywanie wniosków trwać będzie do 30 czerwca 2005 r.

  Formularze wniosków można otrzymać w Ośrodku Informacyjnym FPNP w Warszawie przy ul. Wspólnej 30 (czynny pn-pt: 8.00-18.00), na stronie internetowej Fundacji www.fpnp.pl, a także w stowarzyszeniach zrzeszających ofiary nazizmu. Wnioski wraz z dokumentami należy przesłać na adres:

  Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie",
  ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa
  Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku "pomoc humanitarna".

  Za rzecznika Fundacji
  "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
  AGNIESZKA SZAFRAŃSKA-ROMANÓW

  UWAGA

  uczestnicy bojów w dniach 8-18 marca 1945 r. o Kołobrzeg

  W przyszłym roku, w marcu, mija 60 rocznica krwawych bojów o Kołobrzeg, który po dziesięciu dniach i nocach zaciętych zmagań został zdobyty przez jednostki 1 armii WP. Za bohaterstwo okazane w walce wielu żołnierzy odznaczono orderami i medalami bojowymi. Sześć związków taktycznych, jeden oddział i dwa samodzielne pododdziały otrzymały nazwę "Pomorski", a trzynaście oddziałów i samodzielnych pododdziałów wyróżniono zaszczytną nazwą "Kołobrzeski".

  Społeczeństwo miasta Kołobrzeg nie zapomina swoich bohaterów. Dzień 18 marca czczony jest każdego roku jako dzień powrotu do Macierzy.

  Tak będzie i w 2005 roku. Ranga obchodów jest tym większa, że patronat honorowy nad obchodami 60. rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 roku przyjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  Starostwo i władze Kołobrzegu nawiązały już współpracę z Klubami Byłych żołnierzy Frontowych 3, 4 i 6 Dywizji Piechoty, dzięki czemu wpływają zgłoszenia uczestnictwa od ich członków. Niemniej Komitet Organizacyjny Obchodów chce dotrzeć do wszystkich żołnierzy pozostałych związków taktycznych, oddziałów i samodzielnych pododdziałów, którzy uczestniczyli w bojach o Kołobrzeg.

  Z myślą o frontowych żołnierzach walczących w dniach 8- 18 marca 1945 r. o Kołobrzeg została opracowana przez organizatorów Karta Zgłoszenia Uczestnictwa, którą po wypełnieniu należy przesłać najpóźniej do 31.12.2004 r. na adres Komitetu Organizacyjnego. Wzór Karty oraz ramowy program uroczystości znajdują się do wglądu w każdym Zarządzie Okręgowym ZKRPiBWP.

  Adres, pod którym należy zgłaszać chęć uczestnictwa:
  Komitet Organizacyjny Obchodów 60. Rocznicy Walk o Kołobrzeg
  Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg
  Tel. (0-94) 354-76-18, wew. 23

  BY GODNIE UCZCIĆ PAMIĘĆ O HISTORYCZNYCH WYDARZENIACH I ICH BOHATERACH

  A P E L

  do przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych

  Prezydenta RP
  Marszałka Sejmu RP
  Marszałka Senatu RP
  Prezesa Rady Ministrów
  Ministra Obrony Narodowej
  Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i OR
  Prymasa Polski
  Ordynariusza Polowego WP
  Ordynariusza Prawosławnego WP
  Ewangelickiego Duszpasterza Wojskowego
  Jedna z cech narodowych Polaków jest pamięć o doniosłych wydarzeniach historycznych, o bohaterskich żołnierzach, obrońcach i wyzwolicielach Ojczyzny.

  Lata 2004-2005 dają ku temu kolejna, właściwa, i można powiedzieć niezwykła sposobność. W tym okresie przypadają okrągłe rocznice, których obchody cieszą się wyjątkowym szacunkiem i uznaniem społeczeństwa. Dość wspomnieć, że otwierać je m.in. będzie 60 rocznica wyzwolenia pierwszych połaci ziem Polski spod okupacji hitlerowskiej, walk 1 Armii Wojska Polskiego pod Dęblinem, Puławami i na przyczółku magnuszewskim, wybuchu Powstania Warszawskiego i wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy oraz 65 rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskę, a w 2005 roku kończyć będzie 60 rocznica zwycięstwa nad faszyzmem, z udziałem Wojska Polskiego, jako czwartej siły zbrojnej wśród państw koalicji antyhitlerowskiej.

  Środowiska kombatanckie i byłych żołnierzy zawodowych, których niżej podpisani reprezentują, podjęły - na miarę swoich możliwości - wysiłki organizacyjne, by godnie uczcić te pamiętne wydarzenia, bitwy i walki. Podczas tych przygotowań dają znać o sobie dwa podstawowe pytania: w jaki sposób okazać stosowna pamięć żyjącym żołnierzom - uczestnikom zmagań z hitlerowskim okupantem oraz jak zadbać o miejsca zasługujące na wieczna pamięć?

  W odpowiedzi na pierwsze pytanie nie chodzi wyłącznie o ordery i awanse kombatantów, choć i one maja niezaprzeczalna wymowę, lecz głównie o niezbędna opiekę nad żyjącymi kombatantami. Te sprawę ostro, wręcz boleśnie przedstawił artykuł "Bohater przy śmietniku" w "Trybunie" z 12-13.06.2004 r. Oto 81-letni Mieczysław Anyżewski, odznaczony m. in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem AK, medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej żyje w nędzy i poniżeniu. Właściciel budynku, w którym mieszka, pozbawił go gazu i wody.

  Ilu "takich Anyżewskich" żyje w Polsce, ilu jest tak bezdusznych właścicieli oraz głuchych i Ślepych urzędników na takie skandale? Czy pozostaje nam wszystkim, wierzącym i niewierzącym, tylko bezbronność i bezsilność wobec takich przypadków? Bo stowarzyszenia i związki, a przecież nie wszyscy kombatanci są ich członkami - same nie podołają takiemu wyzwaniu.

  Drugie z kolei pytanie odnosi się nie tylko do budowy nowych pomników, co do troski, dbałości o już istniejące. Wystarczy - dla przykładu - przejść się po ulicach "starej" Warszawy, by zobaczyć tablice naruszone zębem czasu, z ledwie czytelnym napisem: "miejsce uświęcone krwią Polaków... hitlerowcy rozstrzelali..." Tu nasze kombatanckie apele nie pomogą. Potrzebne jest odpowiednie działanie, które przywróci tym miejscom - nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce - dawny wygląd. Dotyczy to także cmentarzy wojennych i pojedynczych mogił żołnierskich na niemal wszystkich wyznaniowych cmentarzach.

  Stawiamy nie tylko sobie, ale wszystkim żyjącym Polakom pytanie: czym godniej, szlachetniej, możemy uczcić zbliżające się rocznice niż bezpośrednia, indywidualna troska o żyjących, nierzadko w ubóstwie, w zapomnieniu, żołnierzy-kombatantów spod wszystkich znaków bojowych i sztandarów? Jakie świadectwo damy o sobie naszej młodzieży, jeśli nie zadbamy o odtworzenie i odnowienie upamiętniających tablic i pomników, grobów i cmentarzy? (Przy okazji 60 rocznicy lądowania w Normandii TVP pokazała zadbane tam cmentarze. Czy Polskę - członka UE, nie stać na podobna troskę?).

  Apelujemy do wszystkich przedstawicieli najwyższych władz państwowych i kościelnych - nie tylko wyżej wymienionych - do wszystkich ludzi dobrej woli, o podjęcie stosownych decyzji i działań, o okazanie serca bohaterom u schyłku ich życia, o troskę dla miejsc pamięci.

  Wierzymy, że nasz "Apel" dotrze do wszystkich, którym idee człowieczeństwa i humanizmu są bliskie nie tylko od święta, ale głównie w codziennym życiu. Przecież, jeśli my wszyscy, tu i teraz - nie będziemy pamiętać o NICH, to kto będzie kiedyś chciał pamiętać o nas?

  Apel podpisali prezesi:

  ZG ZKRPiBWP - gen. dyw. w st. spocz. WACLAW SZKLARSKI
  Klubu Generałów WP - gen. dyw. rez. MIECZYSłAW DACHOWSKI
  ZG ZIW RP - płk w st. spocz. dr MARIAN KAZUBSKI
  ZG ZBŻZiOR WP - płk w st. spocz. dr inż. ZENON BIESAGA
  ZŻLWP - płk dypl. w st. spocz. ROMAN ORłOWSKI

  O TYM WARTO WIEDZIEĆ


  Komunikat Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie realizacji ustawy z dnia 17 października 2003 r. o ustanowieniu Krzyża Zesłańców Sybiru w części dotyczącej sporządzania, przedkładania i rozpatrywania wniosków o nadanie tego odznaczenia.


  Zgodnie z ustawa wnioski o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkałym stale w Polsce przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Wnioski o nadanie Krzyża tym osobom przedkładają do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych władze naczelne związków i stowarzyszeń kombatanckich.

  Bardzo istotne jest właściwe wy- pełnienie formularza wniosku. Powinien on być wypełniony pismem ma- szynowym (ewentualnie drukowanym komputerowo) we wskazanych rubrykach dużymi literami. Wnioski wypełnione odręcznie nie będą przyjmowane do realizacji.

  Oprócz danych osoby, której dotyczy, ze względu na to, iż druk wniosku jest opatrzony klauzula "po wy- pełnieniu zastrzeżone", musi on zawierać także informacje o charakterze ewidencyjnym.

  W związku z powyższym należy założyć Dziennik Ewidencji Wytworzonych Dokumentów (DEWD) i zarejestrować w nim każdy wniosek. Numer pod którym dany wniosek zostanie zarejestrowany /1/04/, jest jego numerem ewidencyjnym, który należy wpisać w przeznaczonych na to miejscach w lewym dolnym rogu obydwu stron wniosku. Ponadto w odpowiednich rubrykach należy wpisać:

  - nazwę jednostki organizacyjnej związku lub stowarzyszenia, w której sporządzono wniosek,
  - nazwę miejscowości będącej siedziba tej jednostki organizacyjnej,
  - sygnaturę (np. ZO Z-1/04), która składa się z: literowego (2 do 4 liter) oznaczenia jednostki organizacyjnej /np. ZO (Zarząd Okręgowy)/, wydrukowanej już na wniosku litery Z oznaczającej klauzulę dokumentu "zastrzeżone", numeru ewidencyjnego z DEWD oddzielonego od litery Z myślnikiem,
  - datę sporządzenia wniosku,
  - numer egzemplarza wniosku. Je- żeli wniosek wykonywany jest w jednym egzemplarzu należy wpisać - "egzemplarz pojedynczy".

  Podobnie w rubrykach na drugiej stronie wniosku, oprócz wymienionego już numeru ewidencyjnego, należy równie ż wpisać numer egzemplarza wniosku ewentualnie "egzemplarz pojedynczy", liczbę wykonanych jego egzemplarzy oraz nazwisko osoby, która sporządziła wniosek.

  Należy pamiętać, że numer egzemplarza wniosku i liczba wykonanych egzemplarzy nie dotyczy ilości wszystkich przygotowanych wniosków np. na 20 osób, lecz ilości egzemplarzy wniosku dotyczącego pojedynczej osoby. Chodzi o to, by ze względu na klauzulę - "zastrzeżone" było wiadome ile egzemplarzy wniosku na dana osobę wykonano.

  Pismo przewodnie, za którym będą przesyłane do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wnioski o nadanie Krzyża Zesłańców Sybiru (również w korespondencji pomiędzy strukturami związków i stowarzyszeń kombatanckich), powinno zawierać wpis o ilości załączników (zwłaszcza zastrzeżonych) oraz powinno być opatrzone (w prawym górnym rogu) nadrukiem "ZASTRZEŻONE, po odłączeniu załączników jawne".

  Wszystkie te wpisy są konieczne w związku z rozporządzeniem ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

  Znajdujące się na pierwszej stronie formularza rubryki, przeznaczone na wpis numeru rejestru i numeru pozycji w wykazie, należy pozostawić bez żadnych wpisów - zostaną one wypełnione w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w Kancelarii Prezydenta RP.

  Sporządzający wniosek powinien umieścić swoja pieczęć i podpis w rubryce numer 13 pod uzasadnieniem wniosku, a rubrykę numer 14 pozostawić na wpis władz naczelnych związku lub stowarzyszenia kombatanckiego. Nie należy również nic wpisywać w rubryce 15 wniosku.

  Wnioski kierowane do Urzędu bezpośrednio przez władze terenowych struktur związków i stowarzyszeń kombatanckich, a nie przez ich władze naczelne, nie będą przyjmowane do realizacji.

  Uzasadnienie wniosku powinno zawierać informację czy osoba proponowana do odznaczenia w chwili deportacji posiadała obywatelstwo polskie, czas i miejsce deportacji, a w przypadku osoby urodzonej na zesłaniu, czy choćby jedno z jej rodziców w chwili deportacji posiadało obywatelstwo polskie oraz czas i miejsce jego deportacji. Należy również załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających fakt deportacji, najlepiej kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, w którym wpisano uprawnienia z tytułu deportacji (str. 1 do 4), ewentualnie innych posiadanych dokumentów.

  kliknij tutaj, aby otworzyć wzór wniosku...

  JEST JESZCZE WIELE DO ZROBIENIA

  Marcowe posiedzenie Prezydium ZG rozpoczęło się od uczczenia chwila milczenia pamięci płk. prof. dr. hab. Kazimierza Sobczaka, wielkiego przyjaciela Związku, wybitnego historyka, specjalizującego się w dziejach 1 DP im. Tadeusza Kościuszki oraz 1 Armii Wojska Polskiego. Jak podkreśli ł prezes ZG, gen. dyw. Wacław Szklarski, prof. K. Sobczak zawsze znajdował czas na działalność społeczna, dzielił się do ostatnich dni swoja wiedza i doświadczeniem z kolegami - żołnierzami, ze środowiskami kombatanckimi.

  Odnosząc się do działalności związkowej, gen. W. Szklarski poinformował, że realizując postanowienia III Kongresu oraz Uchwały programowej, w pierwszym kwartale br. skierowano do władz państwowych liczne wystąpienia dotyczące najistotniejszych spraw kombatantów i więźniów politycznych. W piśmie do ministra zdrowia Leszka Sikorskiego przedstawiono propozycję, aby zespół ekspertów przygotowujący nowa ustawę wziął pod uwagę postulaty dotyczące ochrony zdrowia kombatantów, z konstytucyjnym zapisem o szczególnej opiece państwa nad weteranami walk niepodległościowych. Dotyczą one: usprawnienia dostępu kombatantów do opieki medycznej u lekarzy pierwszego kontaktu, a szczególnie u specjalistów; przyznania bezpłatnych leków kombatantom, którzy ukończyli 80 lat; uwzględnienia pierwszeństwa w przydziale miejsc w sanatoriach; przywrócenia nabytych praw kombatantom- inwalidom, którzy utracili prawo do bezpłatnych leków po otrzymaniu legitymacji osoby represjonowanej; opracowania programu opieki domowej dla kombatantów samotnych i schorowanych oraz upowszechnienia "białych niedziel" na terenie całego kraju, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest trudny dostęp do lekarzy specjalistów.

  W odpowiedzi minister poinformował, że ze zrozumieniem przyjął oczekiwania środowisk kombatanckich wobec przewidywanych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w ochronie zdrowia. Mając to na uwadze polecił Zespołowi ds. Rozwiązań Systemowych w ochronie zdrowia maksymalne uwzględnienie naszych postulatów w pracach tego zespołu. Złożył także wyrazy najwyższego uznania dla kombatantów i byłych więźniów politycznych, którzy ponieśli największa ofiarę na rzecz Ojczyzny.

  Kolejne pismo skierowano pod koniec lutego br. do prezesa Rady Ministrów Leszka Millera z prośba o interwencję w sprawie krzywdzącej wymiany legitymacji inwalidy wojennego na legitymację osoby represjonowanej. Nowa legitymacja nie w pełni poświadcza status inwalidy wojennego, ponieważ na jej podstawie nie można np. otrzymać bezpłatnych leków w aptece. Wymiana legitymacji budzi więc wśród zainteresowanych osób zrozumiała obawę o utratę dotychczasowych uprawnień, co byłoby sprzeczne z zasada praw nabytych oraz z art. 19 Konstytucji RP.

  Prezes Zarządu Głównego poinformował, że wpłynęło pismo od Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, senatora Wiesława Pietrzaka, który w imieniu Marsza łka Senatu Longina Pastusiaka podziękował za przekazana relację o postanowieniach III Kongresu ZKRPiBWP. Senator Pietrzak wyraził opinię, że niektóre ambitne postulaty III Kongresu pod adresem władz państwowych będą możliwe do zrealizowania m.in. w czasie prac nad nowelizacja ustawy kombatanckiej.

  Gen. Szklarski zakomunikował, że w dniu 19 lutego br. odbył się inauguracyjny zjazd Polskiej Unii Ofiar Nazizmu (PUON), której współzałożycielem jest nasz Związek. Do władz nowej organizacji, działającej na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, weszli przedstawiciele środowiska byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - Czesław Kulesza i Franciszek Skrzypek, a Józef Szkuta został członkiem Komisji Rewizyjnej.

  Do członków - założycieli Unii należą także: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych; Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie światowej; Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

  Pojawiła się także inicjatywa, aby Unia przekształciła się w organizację o zasięgu międzynarodowym.

  W okresie, o którym mowa, kierownictwo ZKRPiBWP odbyło wiele spotkań, ważnych dla bieżącej pracy Związku. Między innymi 11 marca prezes ZG oraz sekretarz ZG Stanisław Całka i płk Wiesław Zabek złożyli wizytę dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk. Krzysztofowi Sikorze, którego poinformowano o programie sesji naukowej pt. "Wrzesień1939 r. w 65. rocznicę wybuchu II wojny światowej". Sesja ta, pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, odbędzie się na Zamku Królewskim we wrześniu br. Organizatorami Sesji jest Zarząd Główny naszego Związku, Zarząd Okręgu Warszawskiego, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Departament Wychowania i Promocji Obronności MON.

  Także w marcu br. w sali konferencyjnej ZG odbyło się spotkanie czterdziestoosobowej reprezentacji naszego Związku z generałem armii Wojciechem Jaruzelskim. Treścią spotkania była między innymi informacja o książce Józefa Szaniawskiego pt. "Samotna misja płk. Kuklifskiego. Zimna wojna".

  W tym samym miesiącu odbyło się posiedzenie Rady Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym uczestniczyli prezes ZG gen. Wacław Szklarski oraz wiceprezes Henryk Strzelecki. Radę poinformowano o rocznej działalności Urzędu, która generalnie oceniono pozytywnie.

  Gen. Szklarski zapoznał członków Prezydium ZG z przebiegiem posiedzenia Zespołu Doradczego ds. Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami, które odbyło się w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel ministerstwa Zdrowia dyrektor Stefan Pechocińki.

  W czasie obrad poinformowano, że w niektórych przychodniach stosuje się specjalne oznakowanie kart chorobowych kombatantów, co umożliwia korzystanie z porad u lekarzy specjalistów w pierwszej kolejności. Ma to zastosowanie w Warszawie przy ul. Zamienieckiej 73, a także w Zamościu, Ciechanowie i Olsztynie. Po restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kiedy będzie wprowadzany rejestr i książeczki usług medycznych, przewiduje się elektroniczne oznakowanie kart pacjentów-kombatantów.

  Jest również możliwość skorzystania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne, szczególnie dla kombatantów ze schorzeniami narządów ruchu. Pomocy tu będą udzielać centra pomocy rodzinie, ale trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie leczenia.

  Również rozszerza się sieć "przyjaznych aptek", które odpowiadając na apel Urzędu ds. KiOR udzielają kombatantom przy zakupie leków 3 do 5 proc. ulgi. Można również otrzymać zniżkę przy zakupie sprzętu ortopedycznego, aparatów słuchowych itp., ale trzeba mieć specjalna kartę, poświadczona przez Fundusz Ochrony Zdrowia.

  Istotna sprawa dla wielu kombatantów jest posiadanie wózka inwalidzkiego. Pomoże nam Austriacki Fundusz Pojednania, który przekaże bezpłatnie około stu używanych wózków dla beneficjantów Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

  W kolejnym punkcie porządku obrad skarbnik Zarządu Głównego Czesław Lewandowski przedstawił wstępna informację o realizacji budżetu za rok 2003 oraz omówił projekt budżetu ZG na 2004 r.

  Zabierający głos w dyskusji - Janusz Radłowski, Leon Adamczyk, Czesław Moszko, Tadeusz Zawistowski - wskazali na duży wkład pracy pionu finansowego podkreślając, że należy więcej uwagi skupić na dyscyplinie finansowej niektórych zarządów okręgowych i kół. Na wniosek przewodniczącego Komisji ekonomiczno- Finansowej Zarządu Głównego, Leona Adamczyka, postanowiono rozpatrzyć na forum kierownictwa Związku i Komisji niektóre, poruszone w dyskusji problemy. Treść informacji skarbnika ZG oraz omawiane projekty dokumentów zostały przez członków Prezydium zaakceptowane.

  Członkowie Prezydium przyjęli "Regulamin Rzecznika Dyscyplinarnego ZKRPiBWP", uwzględniając w nim poprawki zgłoszone przez Janusza Radłowskiego oraz Zygmunta Surowca, precyzujące zwłaszcza tryb kierowania spraw do rzeczników.

  Zgodnie z przyjęta zasada, wysłuchano sprawozdań kolejnych prezesów Zarządów Okręgowych, tym razem z Radomia i Słupska, mówiących o osiągnięciach i trudnościach w pracy kombatanckiej. Prezes Zarządu Głównego wyraził obu referentom, a za ich pośrednictwem obu Zarządom i członkom organizacji, wyrazy uznania i podziękowania za wydajna, ofiarna działalność.

  Pod koniec posiedzenia prezes Zarządu Okręgowego w Poznaniu Janusz Radłowski, w imieniu Marszałka Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wręczył gen. Wacławowi Szklarskiemu honorowy medal 85-lecia Powstania Wielkopolskiego.

  Prezes Zarządu Głównego gen. Wacław Szklarski podziękował uczestnikom posiedzenia za rzeczowa dyskusję i interesujące, zgłaszane w toku obrad, wnioski. Słowa uznania skierował pod adresem skarbnika Zarządu Głównego Cze- sława Lewandowskiego oraz Głównej Księgowej ZG Laury Grzegrzułki za sprawne kierowanie działalnością finansowa ZG, której zasięg wykracza niejednokrotnie poza obszar działalności Związku.

  Złożył także uczestnikom posiedzenia oraz wszystkim członkom Związku życzenia zdrowych i wesołych Świat Wielkanocnych.


  MICHAŁ IZDEBSKI  APEL


  CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO KRZYŻA GRUNWALDU
  w sprawie
  PRZYWRÓCENIA W DRODZE USTAWOWEJ ORDERU KRZYŻA GRUNWALDU

  Kawalerowie Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu, zgromadzeni na krajowym spotkaniu w dniu 22 stycznia 2004 roku w Warszawie, zwracają się do:

  • Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych - Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO,
  • Marszałka Sejmu RP - Marka BOROWSKIEGO,
  • Marszałka Senatu RP - Longina PASTUSIAKA,
  • Premiera Rządu RP - Leszka MILLERA
  • Ministra Obrony Narodowej - Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO,
  • Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jana TURSKIŃGO,
  • Księdza Biskupa Polowego Wojska Polskiego, gen. dyw. Sławoja Leszka GŁÓDZIA
  z apelem o podjęcie odpowiednich działań w sprawie przywrócenia w drodze ustawowej zniesionego ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450) Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu i przywrócenia mu należnego statusu w polskim kodeksie orderowym.

  Ustawa z 1992 r. jest ewenementem w historii funkcjonowania orderów wojennych od XII wieku. Żadne państwo w ciągu tych wieków nie odważyło się na tak niecny krok wobec swoich obrońców.

  Zniesienie na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 r. ustanowionego z inicjatywy zbrojnego podziemia - o orientacji lewicowo- ludowej - orderu wojennego Krzyża Grunwaldu, my, kombatanci II wojny światowej i kawalerowie tego orderu oceniamy ten fakt jako negację przez autorów tej kuriozalnej ustawy sensu istnienia orderu wojennego, zrodzonego z inspiracji antyhitlerowskich, odrzucenie historycznych źródeł jego rodowodu związanych z testamentem Jagiełłowej Victorii, jako przejaw rewizji historii wojny polsko-niemieckiej oraz działanie, mające jako cel pomniejszenie wojennego wysiłku i wkładu w dzieło wyzwalania Polski przez Wojsko Polskie.

  Ustawa z 1992 r. uczyniła moralne i społeczne krzywdy osobom, frontowym jednostkom Wojska Polskiego i mieszkańcom ponad 200 miejscowości, odznaczonych za heroiczna walkę z hitlerowskim agresorem Orderem Wojennym Krzyża Grunwaldu.

  Naruszyła ona konstytucyjne zasady równości wobec prawa do sprawiedliwej oceny zasług obywateli, zagwarantowane w Kodeksie Cywilnym prawo do ochrony dobra osobistego, zagwarantowane w Kodeksie Karnym prawo do ochrony społecznego zaufania, a także konstytucyjne prawo do dziedziczenia przez młode pokolenie mieszkańców odznaczonych Krzyżem Grunwaldu miejscowości, do dziedziczenia wojennej chwały ich poprzedników.

  Zniesienie Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu jest dla nas, jego posiadaczy, zaprzeczeniem sensu naszego frontowego wysiłku w latach II wojny światowej. Apelujemy do związków kombatanckich, organizacji społecznych, władz i mieszkańców odznaczonych Orderem Wojennym Krzyża Grunwaldu miejscowości o przyczynienie się do przywrócenia naszemu narodowi tego historycznego symbolu II wojny światowej.

  Apel ten kierujemy do wszystkich ośrodków medialnych. Zwracamy się z kombatanckim apelem do Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Wojsk Lotniczych i OPK oraz do Dowódcy Marynarki Wojennej w przekonaniu, iż znak Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu ponownie wróci do sal tradycji jednostek wojskowych.  O TYM WARTO WIEDZIEĆ
  Świadczenia z tytułu "innych szkód na osobie"

  Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" rozpoczęła wypłatę dodatkowych świadczeń z tytułu tzw. innych szkód na osobie. W Polsce do otrzymania takiego świadczenia uprawnionych jest blisko 1,5 tys. żyjących ofiar. Otrzymują one jednorazowo świadczenia w PLN o wartości 4 243,72 euro.

  W ustawie niemieckiej o powołaniu Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" na wyrównanie tzw. "innych szkód na osobie" zarezerwowano 50 mln DM. Kwota ta musiała być podzielona pomiędzy wszystkich uprawnionych z całego świata, a wysokość świadczenia została określona po ustaleniu ich liczby. Kuratorium Fundacji Federalnej uchwaliło, że poszkodowani zaliczeni do grupy I - ofiary eksperymentów pseudomedycznych, rodzice, których dzieci zmarły w domach dla dzieci robotników przymusowych (Kinderheim) oraz osoby, które poniosły ciężkie szkody na zdrowiu w wyniku pobytu w Kinderheimie lub domu sierot (Waisenhaus) w związku z pracą przymusową rodziców - otrzymają jednakowe świadczenie w wysokości 8 300 DM (4 243,72 euro). Natomiast ze względu na ograniczone środki finansowe, świadczeń nie otrzymają wnioskodawcy z grup II i III, czyli osoby, które poniosły inne, choćby nawet najcięższe szkody na zdrowiu.

  Niemiecka Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" ogółem uznała roszczenia 6 250 osób z całego świata. Do Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wpłynęło 6 371 wniosków z tytułu tzw. innych szkód na osobie, z czego 1 819 dotyczyło kategorii I (eksperymenty pseudomedyczne i Kinderheim). Decyzje pozytywnie zaakceptowane przez stronę niemiecką uzyskało łącznie 1 481 wniosków z Polski.

  Dzięki zdecydowanej postawie przedstawiciela polskiego rządu i przedstawiciela Żydowskiej Konferencji Roszczeniowej w Kuratorium Fundacji Federalnej, udało się przyśpieszyć wypłaty dla najciężej poszkodowanych ofiar III Rzeszy - ludzi zaawansowanych wiekiem i często w tak złym stanie zdrowia, że istniały poważne obawy, czy zdążą oni jeszcze za życia odebrać należne im świadczenia.

  Jednak kwota, jaką w ustawie Bundestagu przeznaczono na wyrównanie tzw. innych szkód na osobie - 50 mln DM - jest zdecydowanie zbyt mała i nie pozwoli na zapewnienie wypłat wszystkim uprawnionym. Dodatkowych świadczeń nie będą więc mogły otrzymać osoby, które poniosły ciężkie i trwałe szkody na zdrowiu (grupa II i III), również wysokość świadczenia dla wnioskodawców z grupy pierwszej - 8 300 DM okazała się znacznie poniżej górnej granicy przewidzianej w ustawie.

  Z tych względów Kuratorium Fundacji zdecydowało się przyjąć zapis umożliwiający w przyszłości (w latach 2005 -2006) wykorzystanie odsetek na ewentualną podwyżkę świadczeń (ponad przyznane 8 300 DM) dla poszkodowanych z grupy I, o ile odsetki te nie zostaną w pełni wykorzystane na wypłatę podstawowych świadczeń dla b. robotników niewolniczych i przymusowych.

  Świadczenia dla ponad 30 tys. osób

  W okresie świąteczno-noworocznym, czyli od 22 grudnia 2003 r. do 6 stycznia 2004 r., "Fundacja Polsko -Niemieckie Pojednanie" wypłaciła świadczenia dla ponad 30 tys. osób poszkodowanych przez reżim nazistowski na kwotę ponad 91 mln złotych. W większości są to wypłaty dla b. robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy ze środków niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Jednak spora część świątecznych wypłat pochodzi także ze środków własnych polskiej Fundacji.

  107 stulatków otrzyma wypłatę II raty świadczeń niemieckich w przyspieszonym trybie ze środków własnych Fundacji. Podobnie ze środków własnych FPNP jednorazowe świadczenia w wysokości 1400 zł otrzyma ponad 3 100 byłych jeńców wojennych (powstańców warszawskich i żołnierzy września 1939 r.), którzy nie mogli otrzymać świadczeń niemieckich.

  Polska Fundacja wypłaci też świadczenia w wysokości 1 000 zł kolejnej grupie małoletnich ofiar pracy przymusowej. Tym razem będzie to prawie 4,5 tys. osób. Także te wypłaty pochodzą ze środków własnych Fundacji i kierowane są do osób pominiętych w świadczeniach przyznawanych przez stronę niemiecka.

  Świadczenia z niemieckiego funduszu otrzyma także ponad 17,5 tys. szczególnych następców prawnych osób, którym przyznano świadczenia z tytułu pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz III Rzeszy. W większości spadkobiercami są zaawansowani wiekiem współmałżonkowie poszkodowanych osób.


  MAGDA CIESZKOWSKA
  rzecznik prasowy FPNP

  Informacja o zwolnieniu z opłat abonamentu radiowego i telewizyjnego

  W dniu 15 kwietnia 2003 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła komunikat, w którym informuje, że przyjęła projekt rozporządzenia zwalniającego z opłat abonamentu radiowego i telewizyjnego:
   » kombatantów,
   » inne osoby uprawnione na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
   » wdowy i wdowców po kombatantach i innych osobach uprawnionych - emerytów i rencistów.

  Zwolnienie to przysługiwało będzie osobom, które w dniu 31 grudnia 2002 r. uprawnione były do zwolnienia z opłat abonamentowych na podstawie § 4 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, czyli osobom:
   » zaliczonym do I grupy inwalidzkiej,
   » zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności,
   » całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji,
   » o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
   » które ukończyły 75 lat,
   » otrzymującym stały zasiłek lub rentę socjalna z pomocy społecznej,
   » niesłyszącym, u których stwierdzono całkowita głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
   » niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
   » inwalidom wojennym i wojskowym.

  Według przyjętego projektu, osoby od których już pobrane zostały opłaty abonamentowe za kilka miesięcy 2003 r., będą mogły ubiegać się o ich zwrot.

  Projekt rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zgodny jest z postulatami zgłaszanymi w ciągu ostatnich miesięcy przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Środowiska kombatanckie.

  Warszawa, 18 kwietnia 2003 r.  Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Departament Rynku Pocztowego

  Departament Rynku Pocztowego Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, dostrzegając ważkość problemu poruszonego w piśmie Pana Prezesa uprzejmie informuje, że zajął się tym zagadnieniem i w tym celu zwrócił się do CZPP o udzielenie koniecznych wyjaśnień, by w miarę możliwości doprowadzić do rozwiązania przyjaznego dla osób starszych, członków Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.  dot. OPŁACENIA ABONAMENTU RTV PRZEZ KOMBATANTÓW
  (rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 14 stycznia 2003 r.)

  Dnia 12.03.2003 r. Na stronie internetowej onet.pl Wiadomości ukazała się informacja PAP, jkl /2003-03-12 07:25:00 pt. "Kombatanci muszą płacić i stoją w kolejkach". Dotyczy ona artykułu zamieszczonego w "Dzienniku Łódzkim" ustosunkowującego się do ww. rozporządzenia KRRTV:

  Kombatanci muszą płacić i stoją w kolejkach
  PAP, jkl / 2003-03-12 07:25:00
  "Dziennik Łódzki": Tłumy starszych osób stoją w gigantycznych kolejkach w urzędach pocztowych w Łodzi i regionie. Poczta zażądała od kombatantów opłacenia abonamentu RTV od 1 stycznia wraz z odsetkami za zwłokę.

  Stawić się muszą także inwalidzi wojenni i I grupy oraz osoby powyżej 75. roku życia, nadal zwolnione z opłat. Poczta każe im opłacić abonament i odwoływać się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

  Wiekowi abonenci z wezwaniami do zapłaty oraz "Zezwoleniami na bezpłatne używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych" tłoczyli się wczoraj w Oddziale Ewidencji Opłat RTV łódzkiej poczty. Wcześniej musieli wejść na II piętro po wysokich schodach starej kamienicy.

  "To skandal!" - stojący w kolejce byli wczoraj wzburzeni.

  "Każą płacić, a potem odwoływać się do krajowej rady, której za tydzień może już nie być! Co ta poczta wymyśliła?".

  Kombatanci mają pretensje, że nikt ich wcześniej nie informował, iż część z nich straciła prawo do bezpłatnego korzystania z radia i telewizji, a teraz muszą płacić karne odsetki.

  Dyrekcja Okręgu Poczty w Łodzi winą za to obarcza Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

  "Jesteśmy tylko wykonawcą umowy z krajową radą. Obowiązek informowania osób, które utraciły uprawnienia, spoczywał na niej oraz Urzędzie ds. Kombatantów" - twierdzi Mariusz Wojtas z DOP.

  Urząd ds. Kombatantów też nie poczuwa się do winy.

  "Informowaliśmy o zmianie przepisów w naszym biuletynie" - mówi Krzysztof Skolimowski, dyrektor departamentu w Urzędzie ds. Kombatantów.

  "Nie mieliśmy wpływu na treść rozporządzenia krajowej rady, które nie było konsultowane z naszym urzędem. Wystąpiliśmy do przewodniczącego KRRiT o jego skorygowanie, by kombatant, który ukończył 75 lat, nie ponosił skutków spóźnionej informacji".

  Joanna Stempień, rzecznik przewodniczącego KRRiT, odbija piłeczkę.

  "To Urząd ds. Kombatantów miał moralny i służbowy obowiązek informowania swych podopiecznych".

  Także nasz Związek dnia 13.03.2003 r. Wystosował pismo w tej sprawie do Pana Juliusza BRAUNA, Przewodniczącego Krajowej rady Radiofonii i Telewizji, którego treśc zamieszczamy poniżej:

  Warszawa 13.03.2003r.

  Pan Juliusz BRAUN
  Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  01-015 Warszawa

  Szanowny Panie Przewodniczący,
  W ostatnim okresie do Zarządu Głównego związku Kombatantów RPiBWP napływają niepokojące sygnały niezadowolenia naszej społeczności powstające na tle stosowania w praktyce rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 stycznia 2003 r.

  Bulwersuje kombatantów praktyka stosowania przy egzekwowaniu tytułów uprawniających do zwolnień z opłat abonamentowych. Stanowiona bowiem poważne utrudnienie dla wiekowych ludzi. Ponadto na skutek niedoinformowania kombatanci z opóźnieniem legitymujący się w Urzędach Pocztowych dokumentami uprawniającymi do zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłat abonamentowych, zmuszeni są niesłusznie do opłacania abonamentu z karnymi odsetkami. Urażona została godność kombatantów z powodu uznania ich za nieuczciwych.

  Wobec powyższego w imieniu kombatantów i podopiecznych ZKRPiBWP zwracam się z prośbą o pozytywne rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

  W pełni popieramy stanowisko i prośbę Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyrażone w piśmie do Pana z dnia 3 marca 2003 r.

  Z poważaniem

  PREZES Zarządu Głównego ZKRPiBPW
  gen. dyw. Wacław Szklarski

  Do wiadomości:
  1. Pan Jerzy Hausner - Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
  2. Pan Jan Turski - Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Sekretarz Stanu

  UCHWAŁA

  Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
  z dnia 9 stycznia 2003 r.
  w sprawie ogłoszenia roku 2003 rokiem Władysława Sikorskiego

  W 60 rocznicę śmierci Władysława Sikorskiego, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pragnąc uczcić i podkreślić zasługi dla Ojczyzny tego wielkiego Polaka, męża stanu i generała - ogłasza rok 2003 rokiem Władysława Sikorskiego.

  NOWE STAWKI ŚWIADCZEŃ KOMBATANCKICH

  Od 1 marca 2003 r. dodatek kombatancki wynosi 140,99 zł, a ryczałt energetyczny 94,23 zł.
  Dochodzi do tego dodatek kompensacyjny w wysokości 21,15 zł.  WIZYTA SEKRETARZA GENERALNEGO ŚWIATOWEJ FEDERACJI KOMBATANTÓW DR MARKA HAGMAJERA W POLSCE

  Na zaproszenie przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Środkowej i Wschodniej Europy ŚFK prof. Michała Chulczuka w dniach 10 - 15 lutego 2003 r. przebywał w Polsce Sekretarz Generalny Światowej Federacji Kombatantów - dr Marek Hagmajer.

  Głównym celem jego pobytu było zapoznanie się z obecna sytuacją w polskim ruchu kombatanckim oraz z realizacją Rekomendacji opartej na wnioskach przygotowanego przez prof. Michała Chilczuka studium na temat "Ruch Kombatancki w Środkowej i Wschodniej Europie - Osiągnięcia i Dylematy" przyjętej na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Europejskich ŚFK w Nikozji w październiku 2002 r. Zasadnicze punkty tej rekomendacji dotyczą:

    - Formalno-prawnego uznania polskich żołnierzy uczestniczących w operacjach pokojowych ONZ za kombatantów;
    - Obniżania, zamrażania lub odbierania przyznanych wcześniej ustawowo świadczeń oraz
    - Udzielania rządowej pomocy umożliwiającej uczestnictwo przedstawicieli organizacji kombatanckich - członków ŚFK w międzynarodowych zgromadzeniach, konferencjach i spotkaniach.

  W czasie swego pobytu w Polsce Sekretarz Generalny złożył oficjalne wizyty m.in.: kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - ministrowi Janowi Turskiemu, dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Krzysztofowi Sikorze, zastępcy dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego dr Wojciechowi Lutelmowskiemu, przewodniczącemu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP - prof. Jerzemu Jaskierni, prezesowi ZG ZKRPiBWP - gen. Dyw. Wacławowi Szklarskiemu, prezesowi ZG ZIW RP - dr inż. Marianowi Kazubskiemu oraz prezesowi ZG SKMP ONZ - gen. Bryg. Tadeuszowi Cepakowi.

  W czasie spotkania z prezesami organizacji kombatanckich - członkami SFK Sekretarz Generalny ŚFK z troską i niepokojem wysłuchał ich opinii o postępującym zubożeniu polskich kombatantów, w tym inwalidów wojennych m.in. ze względu na zmniejszający się zakres pomocy państwa na polu socjalno-zdrowotnym i stałe zmniejszenie dotychczasowych ustawowych świadczeń państwa wobec kombatantów.

  Sekretarz Generalny z dużym zadowoleniem przyjął do wiadomości zadeklarowane poparcie władz polskich dla ustawowego uznania polskich uczestników w Misjach Pokojowych ONZ za kombatantów, wysłuchał informacji uzasadniającej dalsze prace nad uporządkowaniem istniejącego prawodawstwa i przyjął do wiadomości zrozumienie dla potrzeb zapewnienia odpowiedniej reprezentacji Polski w konferencjach ŚFK.

  Podczas pobytu w Polsce Sekretarz Generalny został również przyjęty przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Andrzeja Zolla. Podczas spotkania Sekretarz Generalny wyraził podziękowanie za zaangażowanie Rzecznika w sprawach ochrony uprawnień kombatantów, zwłaszcza inwalidów wojennych.

  W spotkaniach towarzyszył Sekretarzowi Generalnemu mec. mgr Witold Antoniewski Członek Rady i przedstawiciel Polski przy ŚFK.

  W czasie spotkania w siedzibie ZG ZKRPiBWP prezes gen. W. Szklarski wręczył Sekretarzowi Generalnemu odznaczenie Związkowe.

  Podczas pobytu w Polsce Sekretarz Generalny przyjął delegację Białoruskiego Związku Weteranów Wojny w Afganistanie celem omówienia mającego odbyć się w Mińsku międzynarodowego spotkania organizacji kombatantów wojny w Afganistanie.

  Prof. Michał Chilczuk


  Miller o rehabilitacji UPA przez Ukrainę

  Premier Leszek Miller, komentując słowa szefa polskiego MSZ, że rehabilitacja UPA przez Ukrainę "byłaby w Polsce odebrana jako głęboka niesprawiedliwość" oświadczył w piątek, że Włodzimierz Cimoszewicz "powiedział to, co odczuwa większość Polaków".

  "Nie znajdziecie w Polsce obywateli Rzeczpospolitej, którzy z sympatią mogą się wypowiadać o UPA. Przeciwnie, znajdziecie wielu obywateli, którzy łatwo wskażą ofiary i opiszą tragedie które miały miejsce" - podkreślił premier odpowiadając we Lwowie na pytanie ukraińskiego dziennikarza.

  "Dlatego minister Cimoszewicz powiedział to, co odczuwa większość Polaków" - dodał.

  Pytany, czy będą inne oświadczenia w tej sprawie, Miller powiedział, że nie chce wyprzedzać faktów.

  "Słyszymy różne opinie, czy w ogóle tego rodzaju akt rehabilitacji może mieć miejsce na Ukrainie. Ustosunkujemy się do faktu kiedy będzie miał miejsce. Ale trudno podważyć słowa pana ministra Cimoszewicza" - podkreślił szef polskiego rządu.

  24 września minister Cimoszewicz powiedział na spotkaniu z ukraińskimi dziennikarzami, że w Polsce negatywnie odniesiono by się do rehabilitacji UPA, gdyż "dla wszystkich Polaków UPA była organizacją przestępczą".  Oświadczenie

  Dziwne meadnry rozumowania

  W dziesiątym numerze "Polsce Wierni" polemizujemy z wywiadem z Józefem Szaniawskim, zamieszczonym w "Rzeczpospolitej" i nawiązującym do wizyty w Polsce Ryszarda Kuklińskiego.
  Rozprawiamy się w artykule z niedorzecznościami zamieszczonymi w tym tekście.
  Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.  Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie weryfikacji uprawnień kombatanckich

  Sygn. akt OPS 11/01

  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  w składzie następującym:
  Przewodniczący: prezes NSA - Roman Hauser
  Sędziowie NSA: Kazimierz Brzeziński
  Jerzy Chromicki {sprawozdawca)
  Jan Kacprzak
  Hanna Rybińska-Borkowy
  Włodzimierz Ryms (współsprawozdawca)
  Czesław Zieliński
  Protokolant Marta Kulikowska,
  przy udziale Ryszarda Walczaka prokuratora Prokuratury Krajowej,

  po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej. przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 5 września 2001 r. (sygn. akt V SA 37/01) do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.): czy przewidziany w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950 z późn. zm.) termin zastrzeżony do składania nowych wniosków o przywrócenie uprawnień kombatanckich dotyczy także sytuacji, gdy weryfikowany kombatant mający przyznane uprawnienia kombatanckie jako "uczestnik walk o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej" zgłasza w postaci zarzutu w postępowaniu weryfikacyjnym wprowadzonym po 31 grudnia 1998 r., iż zachodzą okoliczności uzasadniające w myśl ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji - istnienie po jego stronie tytułu uprawnień kombatanckich"

  podjął następującą uchwałę:

  Przewidziany w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz 950 ze zm.) termin zastrzeżony do składania nowych wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich nie dotyczy sytuacji, gdy weryfikowany kombatant, który uzyskał uprawnienia kombatanckie, jako `uczestnik walk o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej', zgłasza w postępowaniu weryfikacyjnym, prowadzonym także po dniu 31 grudnia 1998 r., iż zachodzą okoliczności uzasadniające po jego stronie tytuł do uprawnień kombatanckich określony w tej ustawie.

  Dnia 3 grudnia 2001 r.

  FUNDACJA "POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE" INFORMUJE:

  Do 31 grudnia br. byli robotnicy przymusowi zatrudnieni w czasie II wojny światowej w placówkach kościola katolickiego w Niemczech mogą składać udokumentowane wnioski o odszkodowanie. Na wypłaty przeznaczono 5 mln marek; każdy b. robotnik otrzyma jednorazową pomoc w kwocie 5000 marek, niezależnie od czasu trwania zatrudnienia.

  Informacji udziela i formularze wysyła Fundacja "Polsko-Niemieckie Polednanie", ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa. Wnioski, osobiście napisane należy kierować na adres:
  Deutscher Caritasverband
  Hauptvertretung Munchen
  Geschaftsstelle des Entschadigungsfonds
  Lessingstr. 1
  80336 Munich, Germany
  tel. +49/0/89/544-970
  adres internetowy: http://www.caritas.de/xcdata/statements/dcv/100.htm


  Poszukiwania osób zatrudnionych w czasie II wojny światowej w placówkach kościoła ewangelickiego prowadzi Inga von Hafen z Krajowego Archiwum Kościelnego Ewangelickiej Rady Kościelnej w Stuttgarcie.

  Celem jej inicjatywy jest nawiązanie osobistego kontaktu z tymi osobami, przyznanie wsparcia w formie indywidualnych świadczeń oraz zaproszenie do Stuttgartu lub w dawne miejsce pracy.

  Pisać można na adres:

  Inga von Hafen
  Ewangelicka Reda Kościelna
  Krajowe Archiwum Kościelne
  Ganseheidestr. 4
  70184 Stuttgart
  tel. 0711 2149-534
  fax 0711 2149-9-534
  adres intenetowy: Inga von Hafen HAEFEN@eIk-wue.de  Stanowisko

  Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących świadczeń kombatanckich

  Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych po zapoznaniu się z projektem ustawy z dnia 1 lutego 2002 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych przedłożonej Radzie na jej pierwszym, organizacyjnym posiedzeniu w dniu 7 lutego br. oraz po konsultacjach w swoich środowiskach przedstawia swoje stanowisko, w którym stwierdza iż:

  1. Ponawia wniosek o zachowanie dotychczasowych ulg w przejazdach wszystkimi, publicznymi rodzajami transportu kolejowego i autobusowego (przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 21 grudnia 2001 roku). Ograniczenie tych ulg inwalidom i kombatantom jest społecznie, moralnie i ekonomicznie nieuzasadnione, tym bardziej gdy dotyczą osób szczególnie dotkniętych skutkami działań wojennych - inwalidów wojennych.

  Jeżeli ustawodawca kierując się wyłącznie rachunkiem ekonomicznym uznaje za niezbędne wprowadzenie lub zwiększenie odpłatności za bilety to powinien obu tym grupom - inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom zapewnić prawo do ulgowych przejazdów wszystkimi środkami transportu publicznego (kolejowymi i autobusowymi), mając na uwadze zapewnienie tym osobom najdogodniejszych warunków podróżowania. łagodząc skutki wprowadzonej w ubiegłym roku ustawy, ustawodawca powinien także wprowadzić 100% zniżkę na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego dla przewodników (opiekunów) towarzyszących w podróży inwalidzie wojennemu I grupy inwalidzkiej.

  2. Negatywne jest stanowisko Rady w przedmiocie propozycji zastąpienia "dodatkiem socjalnym" zniżek oraz zwolnień przysługujących kombatantom i innym osobom uprawnionym, w części dotyczącej zniżki w wysokości 10% ceny zakupu od Skarbu Państwa lub gminy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na własność, jeżeli w dniu zakupu są ich najemcami lub dzierżawcami - gdzie projektodawca uważa, iż jest to przepis martwy, bowiem dotychczasowy brak żądań o refundację powyższej zniżki ze strony gmin wskazuje, że nie jest ona stosowana. Proponujemy zatem nie obejmować tej ulgi zmianami, w imię choćby uszanowania praw nabytych przez kombatantów i inne osoby uprawnione.

  3. Rada przychyla się do propozycji objęcia dodatkiem socjalnym zwolnienia z abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych. Rada uważa, iż można zrezygnować z uprawnień do bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego, gdyż populacja kombatantów osiągnęła średnią wieku 75-8O lat, a osoby, które ukończyły 75 rok życia są zwolnione z tych opłat na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów (z mocy prawa).

  4. Ze zrozumieniem Rada odnosi się do objęcia tym dodatkiem zwolnienia z opłat za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie oraz 50% ulgi za abonament telefoniczny. Jednak dodatek ten nie w pełni zrekompensuje abonentom kwoty dotychczasowych ulg przy korzystaniu z usług telefonicznych, niemniej jednak obejmie ogół środowiska kombatanckiego, a jednocześnie zmniejszy uciążliwość przy corocznym dokumentowaniu uprawnień w zakładach telekomunikacyjnych.

  5. Członkowie Rady nie są w pełni zgodni w poglądach dotyczących zniesienia obowiązującej obecnie ulgi w opłatach rejestracyjnych od pojazdów samochodowych oraz 50% zniżki w opłacaniu składek na ubezpieczenie obowiązkowe pojazdów samochodowych i AC w odniesieniu do inwalidów wojennych.
  Rada uważa, iż wprowadzenie tego dodatku odbędzie się kosztem dość wąskiej grupy osób, ale dotyczącej najbardziej poszkodowanych, jakimi są głównie kombatanci - inwalidzi oraz inwalidzi wojenni. Jest to pozbawienie praw nabytych przez inwalidów wojennych kosztem dodatku dla wszystkich uprawnionych.

  Reasumując, Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest zdania, iż ulg tych w żaden sposób nie rekompensuje kwotowo proponowany "dodatek socjalny", dlatego większość głównych organizacji kombatanckich negatywnie reaguje na próbę kolejnej zmiany w tych przepisach.

  Jedynym argumentem, który można częściowo przyjąć jako uzasadnienie tych zmian ustawowych jest fakt, iż z "dodatkiem..." tym chcemy dotrzeć do wszystkich kombatantów i osób uprawnionych. Aby dodatek ten nie wyglądał na jałmużnę, proponujemy go nazwać "dodatkiem kompensacyjnym".

  Tak sformułowane stanowisko Rady wynika ze zrozumienia trudnej sytuacji finansów publicznych państwa. Stanowiskiem tym nie zamykamy jednak sprawy zmian ustawowych dotyczących świadczeń kombatanckich, do których powrócimy przy kompleksowej nowelizacji ustawy kombatanckiej.

  Na potwierdzenie przyjętego przez Radę "Stanowiska" załączamy opinie - stanowiska trzech największych stowarzyszeń kombatanckich:

  - Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,
  - Związku Inwalidów Wojennych RP,
  - Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

  PREZYDIUM RADY DO SPRAW KOMBATANTÓW I OS6B REPRESJONOWANYCH

  Powyższe "Stanowisko" zostało przekazane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  O TYM WARTO WIEDZIEĆ

  Stanowisko

  Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w sprawie projektu kolejnej noweli ustawy kombatanckiej

  W ramach porządkowania ustawodawstwa kombatanckiego, Urząd ds. Kombatantów przekazał organizacjom kombatanckim do konsultacji projekt kolejnej noweli do ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku, która to nowela przewiduje zastąpienie dotychczas przysługujących kombatantom ulg - poza zamrożeniem kwoty dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego oraz nowo uregulowanymi zniżkami komunikacyjnymi jednolitym dodatkiem socjalnym w wysokości 20 zł 39 gr miesięcznie. Owa suma, obejmująca wszystkich uprawnionych do świadczeń kombatanckich, ma rekompensować gwarantowane ustawą kombatancką z 24 stycznia 1991 roku zwolnienie z abonamentowych opłat radiowo-telewizyjnych, ulg za abonament telefoniczny, zniżek w opłacaniu składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych oraz 10-procentową bonifikatę przy zakupie mieszkania z zasobów Skarbu Państwa bądź komunalnych.

  Przy szacunkowej liczbie około 700 tysięcy uprawnionych do rożnych ulg, suma refundacji, którą byłby obciążony Urząd w roku 2002 wynosi 166.067.000 zł, co w przeliczeniu na jedną uprawnioną osobę w stosunku rocznym daje 237 zł 24 gr. Stad wzięła się wyżej podana suma, stanowiąca porównawczo 15 proc. kwoty obecnie obowiązującego dodatku kombatanckiego.

  Z projektem owej noweli zostały zapoznane Zarządy Okręgowe, a ponadto 12 lutego br. przedyskutowano jego treść w Zarządzie Głównym ZKRPiBWP z udziałem przewodniczących Krajowych Rad środowisk wchodzących w skład naszego Związku. Przytłaczającą większość zabierających głos w tej sprawie uznała proponowany sposób regulacji prawnej dotychczasowych ulg za niesatysfakcjonujący kombatantów. W związku z powyższym zostało wystosowane do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pismo zawierające w tej sprawie stanowisko ZKRPiBWP.

  Zobacz treść pisma >>  KOMUNIKAT

  Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu prowadzi śledztwa dotyczące znęcania się w latach 1945-1956 funkcjonariuszy służby więziennej nad więźniami Centralnego Więzienia we Wronkach i Rawiczu oraz w sprawie znęcania się w latach 1945-1956 funkcjonariuszy III Zarządu Informacji Wojskowej w Poznaniu nad osobami zatrzymanymi i tymczasowo aresztowanymi.

  W związku z powyższym prokurator tej Komisji zwrócił się do Zarządu Głównego ZKRPiBWP z prośbą o podanie wykazu naszych członków, którzy w wymienionym okresie przebywali w jednym z podanych więzień lub byli zatrzymani bądź aresztowani przez funkcjonariuszy III Zarządu Informacji Wojskowej.

  Ponieważ Zarząd Główny nie dysponuje teczkami akt personalnych naszych członków z dawnego województwa poznańskiego, gdyż znajdują się one w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ewentualnie w poszczególnych Okręgach, działających na obszarze dawnego województwa poznańskiego, zainteresowane osoby proszone są o nadesłanie do Działu Organizacyjnego Biura Zarządu Głównego swoich danych personalnych z opisem określonych zdarzeń, podając przy tym aktualny adres i numer telefonu.

  Sporządzony w Zarządzie Głównym wykaz nazwisk zostanie przekazany do Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w celu dalszego postępowania.

  Dział Organizacyjny Biura Zarządu Głównego ZKRPiBWP  Treść pisma skierowanego 13 grudnia 2001 r. do przewodniczących Klubów Parlamentarnych: Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

  Stanowisko Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w sprawie odbierania kombatantom ulg i wstrzymania waloryzacji dodatków

  W imieniu blisko półmilionowej rzeszy kombatantów PROTESTUJEMY przeciwko postępującej degradacji statusu kombatantów polskich.

  Poprzednia ekipa rządząca rozpaczliwie szukając sposobów wyrównania deficytu budżetowego sięgnęła nawet do środków przeznaczonych dla najuboższych, tj. do Państwowego Funduszu Kombatantów, systematycznie, corocznie zmniejszając dotacje (w drugiej połowie 2001 roku o dalsze 15%).

  Obecny rząd, gremialnie poparty w wyborach przez naszych weteranów, rozpoczął działalność, wbrew oczekiwaniom kombatantów na poprawę ich sytuacji, od nowelizacji ustawy kombatanckiej w kierunku wstrzymania waloryzacji emerytur, dodatku kombatanckiego oraz dodatku energetycznego. Wiadomo nam, że przygotowywana jest likwidacja zniżek kolejowych, a PKS już odmówił udzielania zniżek na przejazdy autobusami, co naszym zdaniem jest czynnikiem deprecjacji środowiska kombatanckiego.

  W ten sposób, po raz kolejny, władze sięgają nie do kont najbogatszych, lecz do kieszeni najstarszych, najuboższych i najsłabszych (tzn. tych, którzy nie zablokują dróg, nie urządzą demonstracji, ani widowiskowej głodówki), a zarazem najbardziej zasłużonych, którzy swego czasu nie szczędzili krwi dla ratowania Ojczyzny, a po wyzwoleniu w trudzie i znoju odbudowywali kraj z ruin. Za ofiarną, patriotyczną postawę byłych żołnierzy - obrońców Ojczyzny - "późny wnuk" odpłaca się im zabierając z zimną krwią nawet to, co dotychczas było nienaruszalne.

  PROTESTUJEMY przeciwko pauperyzacji środowiska kombatanckiego: każde z wymienionych działań powoduje dalsze obniżenie poziomu życia weteranów, jest źródłem frustracji, a odebranie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest uważane za ciche przyzwolenie na eutanazję. Jeśli ponadto uwzględnić sytuację emerytów utrzymujących ze swoich skromnych świadczeń ZUS bezrobotne dzieci i uczące się wnuki - to warunki życia polskiego kombatanta przedstawiają się wręcz dramatycznie i diametralnie różnią się od warunków jego kolegi (również byłego przeciwnika frontowego!) z Unii Europejskiej.

  Dotychczas pozbawiono kombatantów:
   -  zadowalającego bezpłatnego leczenia,
   -  części bezpłatnych leków (dla inwalidów),
   -  bezpłatnych sanatoriów,
  a obecnie zamierza się zlikwidować zniżki komunikacyjne.

  Niniejszy protest składamy na Pana ręce z nadzieją, że poruszone problemy znajdą zrozumienie i poparcie. Rzesze kombatantów liczą na Pańską życzliwość i dobrą wolę, a przede wszystkim odwagę przeciwstawienia się zakusom niszczenia zdobyczy socjalnych i praw nabytych przez kombatantów.

  Kombatanci nie mają już ani czasu, ani siły, aby zaciskać pasa!

  Zarząd Główny Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

  Zmiany w ustawach

  Nowelizacja ustawy kombatanckiej z 24.01.1991 r. wprowadziła następujące zmiany w dotychczasowych ustaleniach:
   -  z dniem 1 stycznia 2002 r. waloryzacji nie podlega dodatek kombatancki i pozostaje na poziomie 135,96 zł, oraz ryczałt energetyczny za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe, pozostając na poziomie 88,23 zł,
   -  z dniem 31 stycznia 2002 r. ustawodawca cofa dotychczasowe uprawnienia kombatanckie dotyczące zniżek komunikacyjnych i przyznaje je w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej.

  Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych z 29.05.1974 r. przewiduje, że
   -  inwalidom wojennym przysługuje prawo do 100% ulgi na przejazdy tramwajami i autobusami (trolejbusami) komunikacji miejskiej, bez względu na miejsce zamieszkania; ponadto z takiej samej ulgi korzysta przewodnik inwalidy wojennego I grupy,
   -  inwalidzie wojennemu II lub III grupy przysługuje prawo do 37% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej,
   -  inwalidzie wojennemu I grupy i jego przewodnikowi przysługuje prawo do 78% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej.

  Światowa Federacja Kombatantów

  Rada Wykonawcza Światowej Federacji Kombatantów (ŚFK), podczas spotkania w Paryżu w dniach 30-31 października 2001 roku, uznała pilną potrzebę zorganizowania międzynarodowej uzgodnionej akcji, w celu zapobieżeniu atakom terroryzmu oraz całkowitego usunięcia środków terroryzmu. Rada Wykonawcza stanowczo potępia akty terroru dokonywane pod przykryciem ruchów narodowych i z powodów religijnych. Ponadto wzywa się wszystkie stowarzyszenia członkowskie ŚFK, aby domagały się od swoich rządów zorganizowanej akcji w celu doprowadzenia wszystkich sprawców aktów terrorystycznych przed oblicze sprawiedliwości.

  Mając pełne zrozumienie dla karnej akcji wojskowej skierowanej przeciwko siatkom terrorystycznym odpowiedzialnym za śmierć tysięcy niewinnych, Rada Wykonawcza zażądała zastosowania innych form zwalczania terroryzmu. Wyraziła zaniepokojenie ubocznymi skutkami, takimi jak bombardowanie obiektów cywilnych oraz ich wpływem na niewinną ludność cywilną i w związku z tym zaapelowała o ścisłe przestrzeganie norm i zasad międzynarodowego prawa humanitarnego. Światowa Federacja Kombatantów jest międzynarodową pozarządową organizacją skupiającą około 27 milionów weteranów w 84 państwach na świecie.

  Paryż, 31 października 2001 r.

  VII plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZKPRiBWP

  W dniu 28 listopada 2001 r., o godzinie 10.00, w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 odbędzie się VII plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZKPRiBWP.

  Porządek dzienny:
   1.  Otwarcie plenum i przyjęcie porządku obrad.

   2.  Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Uchwały Programowej II Konkresu ZKRPiBWP

   3.  Informacja przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

   4.  Informacja z wykonania planu finansowego za trzy kwartały 2001 roku; omówienie projektu zamierzeń budżetowych Zarządu Głównego na 2002 rok.

   5.  Sprawy zobowiązań finansowych podejmowanych przez terenowe jednostki organizacyjne Związku.

  Komunikat Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

  W związku z zaprzestaniem od dnia 1 października 2001 roku przez PZU SA udzielania 50% zniżki, określonej w art. 20 ust. 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 1997 roku, nr 142, poz. 950 z późniejszymi zmianami) w opłacaniu składki OC za pojazdy samochodowe, będące własnością kombatantów i innych osób uprawnionych - inwalidów, informujemy, że Urząd podjął działania mające na celu zabezpieczenie interesów osób uprawnionych do powyższej zniżki.

  Pragniemy podkreślić, że osoby uprawnione mogą skorzystać z usług innych firm ubezpieczeniowych, które respektują obowiązujące przepisy prawa i udzielają powyższej zniżki przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC. Firmy te uwzględniają dotychczas posiadane zniżki. Decyzja o skorzystaniu z usług innej firmy jest korzystna dla uprawnionych osób.

  Osoby, które zdecydują się podpisać umowę ubezpieczenia OC z PZU SA po 30 września 2001 roku otrzymają zwrot w wysokości 50% opłaconej składki OC po przedstawieniu Urzędowi:
  pisemnego wniosku skierowanego do Urzędu o wypłatę świadczenia wraz z następującymi dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem:

   a)  kserokopię polisy ubezpieczeniowej,
   b)  kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, c) kserokopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego inwalidztwo wnioskodawcy,

  oraz, dodatkowo:

   d)  kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego - w przypadku gdy polisa wystawiona jest na inną osobę,
   e)  w przypadku opłacania składki OC ratalnie - kserokopię dowodu opłacenia każdej raty składki.

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu pod warszawskimi numerami telefonów:
  661 87 41 lub 661 84 95