NA PIERWSZEJ LINII

ŻOŁNIERZ, BUDOWNICZY, SPOŁECZNIK

Edward Jakubowski

Płk w st. spoczynku Edward JAKUBOWSKI ur. się 19 kwietnia 1924 r. w Drzewcu, woj. wielkopolskie. Do 1944 r. pomagał rodzicom w rolnictwie. W latach 1945-1984 pełnił żołnierską służbę jako szeregowiec, podoficer nadterminowy i oficer zawodowy. Po krótkim przeszkoleniu w 1 Zapasowym Pułku w Warszawie został skierowany do 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty - 3 DP, w ramach którego brał czynny udział w walkach z UPA na terenie województwa lubelskiego i rzeszowskiego od maja 1945 do października 1946 r. Podczas walk w rejonie Lubaczowa został kontuzjowany i ranny. W tym czasie był celowniczym baterii 45 mm. Na przełomie lat 1946/47 był kursantem Oficerskiej Szkoły Intendentury w Łodzi. Na skutek reorganizacji szkoły został skierowany do dalszej służby w RKU Wieluń, którą pełnił od 1 września1947 do 4 listopada 1949 r. Po przeszkoleniu na kursie Oficerskim w Rembertowie otrzymał stopień chorążego. W latach 1950-1960 pełnił kierownicze stanowiska w WKR Legnica, Wągrowiec i Wałbrzych.

Dla pogłębienia wiedzy wojskowej został skierowany na kurs doskonalenia oficerów ds. mobilizacyjnych przy Akademii Sztabu Generalnego.

Odbył też Wyższy Centralny Kurs Oficerów Obrony Cywilnej w ZSRR od listopada 1975 r. do lutego 1976 r. W tym miejscu należy podkreślić, że pełniąc niełatwą służbę w Wałbrzychu zdał egzamin maturalny i ukończył studia wyższe, które ułatwiły mu dalszą służbę i pracę na kierowniczych stanowiskach. Na szczególną uwagę zasługuje skierowanie w 1975 r. na stanowisko szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Jeleniej Górze. Warunki lokalowe, w których podjęto realizację planowanych zadań były bardzo złe. Płk Jakubowski przedstawił wojewodzie jeleniogórskiemu propozycję, że podejmie się zbudowania solidnego obiektu na potrzeby WIOC. W pilnym trybie opracowano dokumentację budowlaną i w ciągu trzech lat powstał piękny obiekt z cegły. Zbudowano biura, Ośrodek Szkolenia Kadr, internat na 32 osoby, stanowisko kierowania na wypadek wojny oraz bazę magazynową na sprzęt obrony cywilnej. Budowę wykonano w systemie społeczno-gospodarczym w trudnych warunkach braku materiałów, przy wydatnej pomocy grupy wojska z Pułku Obrony Terytorialnej ze Świdnicy. Obecnie obiekt ten jest zajmowany przez Straż Graniczną. Otrzymał za to nagrodę z Rady Miejskiej w Jeleniej Górze.

Doświadczenie z tej budowy przydało się pułkownikowi przy budowie Domu Kombatanta w Jeleniej Górze, zbudowanego w czynie społecznym. Dokumentację wykonali inżynierowie ZBoWiD. Pracowało 250 kombatantów, którzy na podstawie wcześniej podpisanych deklaracji przepracowali na budowie od 20 dni do trzech miesięcy. Pomagały zakłady pracy, rzemiosło, wojsko i prywatni pracownicy. Nadzór techniczny, księgowość i prezes ZW Związku pracowali społecznie przeszło trzy lata. Budową kierował technik budowlany na pół etatu. Budowa trwała od 1985 do maja 1988 r. Zostały tu ulokowane wszystkie związki kombatanckie, duża przychodnia lekarska (pracuje 10 lekarzy, w tym dwóch rodzinnych), stołówka, sklepy i 30 innych użytkowników. Nagroda od Rady Miejskiej w 1999 r. i tytuł Zasłużonego dla miasta Jeleniej Góry były ukoronowaniem inicjatywy i wysiłku.

Jako szef Powiatowego Sztabu Wojskowego w Lwówku Śl. płk Jakubowski był inicjatorem w latach 70. organizowania Festiwali Orkiestr Wojskowych wszystkich rodzajów wojsk w Świeradowie Zdroju - połączonych z musztrą paradną. Trwały one kilka lat. Dowodzi ł nimi płk Balicki - główny kapelmistrz WP.

Nie można pominąć jego pracy jako radnego w składzie Rady Powiatowej w Lwówku Śl. przez dwie kadencje i radnego Rady Wojewódzkiej w Jeleniej Górze (dwie kadencje, tj. 16 lat). Zawsze był przewodniczącym Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego. Za tę działalność otrzymał w 1973 r. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lwówka Śląskiego.

Na prośbę burmistrza Wlenia pułkownik jako szef WIOC zorganizował siły i środki na wykonanie kilometra drogi asfaltowej z Wlenia do Tarczyna. Zadanie wykonano przez dwa tygodnie. Za ten czyn otrzymał tytuł Honorowego Obywatela miasta Wlenia.

Na uwagę zasługuje, że w latach 60. i 70. był głównym organizatorem zlotów kombatanckich, w których zawsze uczestniczyło ok. 3600 kombatantów wszystkich frontów i orkiestra Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Brygada Artylerii z Bolesławca i Estrada Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Ważną rolę pułkownik spełnił jako współredaktor przy opracowaniu książki pt. Platerówki. Osobiście opracował 394 notki biograficzne. Od wielu lat współpracuje z redakcją miesięcznika „Polsce Wierni”. Zadbał o zorganizowanie zbiórki pieniężnej na renowację cmentarza II armii WP w Zgorzelcu. W wyniku tego apelu wszystkie Zarządy Wojewódzkie i Okręgowe Związku Kombatantów na ten cel przekazały 150 tys. złotych. Przekazano również 17 tys. złotych zebranych wśród ofiarodawców dla rodzin kombatanckich dotkniętych powodzią w Bogatyni.

Dobre wyniki osiąga we współpracy z parlamentarzystami. To samo dotyczy samorządów, wojska.

Płk Jakubowski pomaga też w organizowaniu patriotycznych uroczystości w Toporowie pow. Zgorzelec oraz w Szkole Podstawowej im. Polskich Żołnierzy Września 1939 w Pieńsku, we wzbogaceniu wzorowej Szkolnej Izby Pamięci. Otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Pieńska w 2008 r.

W zakresie współpracy ze szkolnictwem Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów w Jeleniej Górze zajmuje czołowe miejsce w Polsce. 20 szkół blisko współpracuje z kombatantami np. Szkoła Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie k. Jeleniej Góry, Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej. Medal i tytuł Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego został mu wręczony na uroczystości w styczniu br., z udzialem gości, z dyrektorem wnioskodawcą mgr. Janem Czyczerskim i grupą młodzieży szkolnej, która pięknie zaśpiewała pieśń „My, Pierwsza Brygada”.

Na uwagę zasługuje to, że w czasie 46 lat był prezesem ZBoWiD w Lwówku Śląskim, prezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD, a od 1 kwietnia 1990 r. Zarządu Okręgowego. W październiku 2013 r. obchodził 60-lecie pożycia małżeńskiego. Został odznaczony z żoną Lillą przez prezydenta Bronisława Komorowskiego medalem i listem pochwalnym.

Za długoletnią służbę dla dobra Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej otrzymał dziesiątki odznaczeń państwowych i resortowych, w tym Krzyż Kawalerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

A. W.

powrót